Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het ontbreken van een visie op privacybescherming (ingezonden 9 april 2015).

Antwoord van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 21 mei 2015) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 2209

Vraag 1, 2, 3 en 4

Wat is uw reactie op de oproep van een brede coalitie van 32 organisaties, bedrijven en individuen om een visie op privacybescherming van burgers in de informatiemaatschappij te ontwikkelen?1

Deelt u de mening dat een dergelijke visie en bijhorend maatschappelijk debat noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige behandeling van wetsvoorstellen die raken aan privacybescherming? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid om deze visie te ontwikkelen, waarmee een kader wordt gegeven waaraan wetsvoorstellen kunnen worden getoetst? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid om een publiek debat over privacybescherming te faciliteren zoals voorgesteld door de eerder genoemde coalitie? Zo ja, op welke termijn en met welke organisaties, bedrijven of individuen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1, 2, 3 en 4

De Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie heeft mij op 16 april verzocht om een reactie op de oproep van de coalitie.2 De brief aan de Commissie met mijn reactie vindt u bijgevoegd bij deze brief en bevat tevens de beantwoording van de door u gestelde vragen omtrent een visie op en het publieke debat over privacybescherming.


X Noot
2

Verzoek Commissie VenJ tot reactie op oproep privacygroepen tot delen visie rond privacy, kenmerk 2015Z06289/2015D14223.

Naar boven