Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de kosten voor promotiecampagnes van de waterschappen (ingezonden 9 maart 2015).

Mededeling van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 27 maart 2015).

Vraag 1

Hoe verklaart u dat de waterschappen zulke verschillende bedragen uitgeven aan promotiecampagnes voor de verkiezingen voor de waterschappen?1

Vraag 2

Bepalen waterschappen zelf hoe ze een promotiecampagne voeren en hoeveel geld ze daarvoor uitgeven, of wordt hierover ook nationaal regie gevoerd?

Vraag 3

Uit welke onderdelen van de begroting van de waterschappen worden deze promotiecampagnes gefinancierd?

Vraag 4

Deelt u de opvatting dat opkomstbevorderende campagnes voor de waterschappen niet of nauwelijks effect hebben?

Vraag 5

Deelt u de opvatting dat de bijna € 4 mln. voor campagnes beter hadden kunnen worden geïnvesteerd in droge voeten en schoon drinkwater?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen, ingediend op 9 maart jl., met kenmerk 2015Z04188, door het lid-Van Raak (SP) inzake de promotiecampagnes van de waterschapsverkiezingen niet binnen de gebruikelijke termijn kan worden beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen is informatie van de 22 waterschappen die aan de waterschapsverkiezingen deelnamen noodzakelijk. Het verkrijgen hiervan vergt enige tijd.

Naar boven