Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-20142740

Vragen van het leden Nijboer, Yücel en Hamer (allen PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën over fraude met kinderopvangtoeslag (ingezonden 24 juni 2014).

Mededeling van Staatssecretaris Wiebes (Financiën) (ontvangen 20 augustus 2014)

Vraag 1

Bent u bekend met de uitzending «Fraude met kinderopvangtoeslag door een buitenschoolse opvang»?1

Vraag 2

Klopt het dat er in deze casus acht gezinnen zijn die geen enkele toeslag (ook geen huur- en zorgtoeslag) meer krijgen, twee gezinnen waar een uithuiszetting dreigt en veel gezinnen bedragen terug moeten betalen tussen de 5.000 en 80.000 euro? Zijn er meer gevallen bekend van frauderende ondernemers waar de ouders uiteindelijk de dupe zijn? Zo ja, hoeveel?

Vraag 3

Hoe succesvol is het terugvorderingsbeleid van de Belastingdienst? In hoeveel gevallen wordt het complete bedrag met succes teruggevorderd? Hoe verandert dit percentage met de grootte van het terug te vorderen bedrag?

Vraag 4

Wordt er – direct of indirect – ook teruggevorderd van frauderende tussenpersonen of ondernemers of slechts van de ouders?

Vraag 5

Wordt er in het terugvorderingsbeleid van de Belastingdienst rekening gehouden met dit soort specifieke gevallen van oplichting? Hoe is dit in de praktijk vormgegeven?

Vraag 6

Hoe beziet u deze problemen met het terugvorderen van toeslagen in het licht van de motie Nijboer/Neppérus2, die de regering verzoekt «de toekenning van toeslagen zo vorm te geven dat het aantal terugbetalingen substantieel wordt verminderd»?

Mededeling

Op 24 juni 2014 ontving ik Kamervragen van de leden Nijboer, Yücel en Hamer (alleen Pvda) over fraude met kinderopvangtoeslag (2014Z11797).

Omdat het verzamelen van informatie en afstemming met betrokken partijen meer tijd kost dan verwacht, is het helaas niet gelukt de vragen binnen de geldende termijn te beantwoorden. Ik hoop u de antwoorden alsnog zo snel mogelijk te kunnen opsturen.