Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-20142702

Vragen van de leden De Rouwe en Oskam (beiden CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Franse hardrijders vrijuit gaan omdat met het uitwisselen van gegevens over verkeersboetes tussen Frankrijk en Nederland zaken niet goed geregeld zijn (ingezonden 18 juli 2014).

Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 14 augustus 2014).

Vraag 1 tot en met 4 en 6

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Franse hardrijders vrijuit gaan omdat met het uitwisselen van gegevens over verkeersboetes tussen Frankrijk en Nederland zaken niet goed geregeld zijn?1 Wat is uw reactie op dit bericht?

Kunt u aangeven waarom de afgesproken uitwisseling van gegevens niet gelijktijdig gebeurt, waardoor overtredingen door Nederlanders in Frankrijk begaan wel beboet worden en overtredingen door Fransen in Nederland niet?

Wat is de reden van de ontstane vertraging, op welke termijn is er een duurzame oplossing en kunt u die oplossing schetsen?

Wat is de stand van zaken en de planning ten aanzien van afspraken over gegevensuitwisseling met andere landen, met name ten aanzien van Polen aangezien de meeste overtredingen van buitenlandse automobilisten uit dat land komen?

Kunt u uitleggen hoe het kan dat Franse hardrijders nu toch geen boete ontvangen, gelet op het feit dat de EU-lidstaten op grond van de Cross Border Enforcement-richtlijn vóór 7 november 2013 hun kentekenregister (geautomatiseerd) moesten openstellen zodat andere lidstaten de mogelijkheid hebben om de naam- en adresgegevens van buitenlandse kentekenhouders op te vragen die een verkeersovertreding hebben begaan, dat Nederland aan deze verplichtingen heeft voldaan en dat alleen lidstaten die hun kentekenregister eveneens reeds hebben opengesteld het Nederlandse kentekenregister mogen raadplegen?2 Overweegt u vrijgave van Nederlandse gegevens aan Frankrijk in te trekken zolang er geen sprake is van gelijke aanpak?

Antwoord 1 tot en met 4 en 6

Ik heb kennisgenomen van het bericht. Het met ingang van 7 november 2013 (geautomatiseerd) openstellen van de nationale kentekenregisters aan andere lidstaten, waaronder Frankrijk, is een Europese verplichting. Lidstaten kunnen hierdoor de naam- en adresgegevens van buitenlandse kentekenhouders opvragen die een verkeersovertreding hebben begaan. Nederland heeft voldaan aan deze verplichting. Lidstaten die eveneens hun kentekenregister hebben opengesteld zijn België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Litouwen, Oostenrijk, Polen en Zweden.

Het openstellen van een kentekenregister betekent niet dat dit register ook daadwerkelijk wordt geraadpleegd door handhavingsdiensten uit andere lidstaten. Daarvoor is het nodig om ook aan de kant van de boete-opleggende lidstaat administratieve aanpassingen te maken. Zoals ik eerder meldde in antwoord op schriftelijke vragen3 wordt de verwerking van verkeersovertredingen (met name snelheidsovertredingen en roodlichtpassages die door digitale handhavingsmiddelen zijn geconstateerd) die in Nederland zijn begaan door voertuigen met een kenteken uit andere landen dan die uit Duitsland, België en Zwitserland, gefaseerd ten uitvoering gebracht. In de eerste fase wordt de handhaving- en executieketen aangepast voor kentekens uit een aantal geselecteerde landen. Gekozen is voor Franse en Poolse kentekens, omdat met voertuigen met deze kentekens naar verwachting de meeste overtredingen worden begaan, na voertuigen met Belgische en Duitse kentekens. De ketenorganisaties bestaande uit RDW, Nationale Politie, OM en CJIB zijn bezig hun ICT-systemen en administratieve processen hierop aan te passen. Ik streef ernaar de aanpassingen voor het verwerken van de overtredingen van Franse kentekenhouders dit jaar gereed te hebben en daarna die voor de Poolse kentekenhouders. In de fases erna worden telkens andere landen toegevoegd aan de handhaving- en executieketen.

Vraag 5

Kunt u aangeven welk bedrag de Nederlandse staat jaarlijks misloopt door het niet goed uitwisselen van deze gegevens en wat de gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid?

Antwoord 5

Zoals uiteengezet in de voornoemde antwoorden op eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp, worden bestuurders van voertuigen met kentekens uit andere landen dan België, Duitsland en Zwitserland momenteel uitsluitend beboet door deze bestuurders staande te houden. Deze boetes worden in het algemeen ter plekke voldaan. Het valt niet te zeggen hoeveel boetes en boete-inkomsten er met behulp van digitale handhavingsmiddelen aan voertuigen met een Frans kenteken opgelegd zouden kunnen worden en wat het effect daarvan zou zijn op de verkeersveiligheid.


X Noot
1

Telegraaf, 17 juli 2014

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 2140

X Noot
3

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 2140.