Vragen van de leden Moors en De Liefde (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Geen progressie in open data» (ingezonden 1 juli 2014).

Antwoord van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 14 juli 2014).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Geen progressie in open data»?1

Antwoord 1

Ja

Vraag 2

Wat heeft u sinds uw brief van 1 november 2013, waarin u aan de Kamer beterschap heeft beloofd bij het ter beschikking stellen van open data door de overheid, ondernomen voor het actief beschikbaar maken van gegevens als open data?

Antwoord 2

Ik heb in die brief een aantal acties aangekondigd voor de periode 2014–2015 die bedoeld zijn om het aanbod en het hergebruik van open data te bevorderen.

Er is een top-50 samengesteld van datasets die met voorrang zou kunnen worden ontsloten. Op basis van deze lijst worden de eigenaren van datasets benaderd om deze als open data beschikbaar te stellen. Dat heeft inmiddels geleid tot de ontsluiting van 5 nieuwe datasets en er zullen er meer volgen.

  • Om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van data.overheid.nl, en de zoekfunctie te verbeteren wordt er gewerkt aan een upgrade van data.overheid.nl. Deze upgrade zal worden opgeleverd in het vierde kwartaal van 2014.

  • Het onderzoek naar de investeringskosten van het beschikbaar stellen van open data is afgerond. Hiermee kunnen overheidsorganisaties de kosten van open data begroten.

  • Het leer- en expertisepunt open overheid is per 1 mei 2014 gestart evenals een verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van open data waarvan de resultaten in augustus van dit jaar zullen worden opgeleverd.

  • Er zijn met de Open State Foundation en het centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie, projecten gestart waarin voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken beschikbare open data is toegepast. De datasets die in dit kader worden ontsloten zullen, via data.overheid.nl, beschikbaar worden gesteld.

  • De samenwerking met het bedrijfsleven in het doorbraakproject open geo-data heeft op de deelgebieden agro & food, water, duurzame energie drie open data estafettes opgeleverd waarin de mogelijkheden van hergebruik van overheidsdata door het bedrijfsleven werd getoond. In het najaar zal een vierde estafette plaatsvinden op het deelgebied «smart-cities».

  • Bekendheid van het portaal is vergroot door presentaties, publicaties en voeren van gesprekken met individuele overheidsorganisaties.

  • Het beter benutten van de eigen data door de overheid is o.a. bevorderd door per 1 mei de wet- en regelgeving als open en linked data in de vorm van een wettenpocket beschikbaar te stellen.

Vraag 3

Zijn er sindsdien meer dan wel minder datasets openbaar gemaakt? Kunt u exacte cijfers geven van het aantal datasets dat de verschillende ministeries en andere overheden openbaar hebben gemaakt?

Antwoord 3

Dit is niet bekend. Via data.overheid.nl bestaat nog niet de mogelijkheid om exacte cijfers per ministerie of andere overheden te monitoren. Daarom wordt gewerkt aan een upgrade hiervan waarmee dat wel mogelijk wordt. Het verbeterde portaal zal in 2014 worden opgeleverd.

Vraag 4

Is het waar dat het Ministerie van BZK slechts 13 datasets als open data aanbiedt? Zo ja, bent u tevreden over het aantal datasets dat als open data wordt aangeboden?

Antwoord 4

Nee, het Ministerie BZK ontsluit 18 datasets via data.overheid.nl. De verwachting is dat in de periode 2014/2015 nog 10 datasets zullen worden ontsloten.

Vraag 5

Op welke manier tracht u open data tot de standaard te maken? Deelt u de mening dat in principe alle gegevens, die met belastinggeld verzameld of gegenereerd zijn, als open data beschikbaar moeten worden gesteld, volgens het beginsel van «ja, tenzij...»? Hoe komt het dat het in de praktijk nog steedse een uitzonderlijke situatie is als er een dataset openbaar wordt gemaakt?

Antwoord 5

Door daarvoor heldere kaders te geven, te stimuleren dat overheden hier actief werk van maken en door de technische faciliteiten voor het beschikbaar stellen en hergebruik van open data aan te bieden. Ik onderschrijf het beginsel van «ja, tenzij...» van harte.

Het beeld dat het uitzonderlijk is als er een open data set openbaar wordt gemaakt, deel ik niet. Mijn beeld is dat veel overheidsorganisaties met het thema bezig zijn, wat ongetwijfeld op afzienbare termijn tot meer open data zal leiden.

Vraag 6

Wordt er, zoals u in uw brief van 1 november 2013 meldt, inderdaad actief gewerkt om meer datasets beschikbaar te stellen? Op welke manier werkt u hier aan? Is er een overheidsbrede werkwijze of is dit per ministerie verschillend? Kunt u de Kamer informeren over deze werkwijze?

Antwoord 6

Ja, daar wordt actief aan gewerkt. Het gaat daarbij om een overheidsbrede benadering die wordt gekenmerkt door stimulering, facilitering en kennisoverdracht. Daadwerkelijke ontsluiting van open data per ministerie is een eerste verantwoordelijkheid van de betrokken minister. Het Kabinet zal eind september aangeven op welke wijze aan dat proces een extra impuls kan worden gegeven.

Naar boven