Vragen van de leden Servaes (PvdA) en Klaver (GroenLinks) aan de Minister en de Staatssecretaris van Financiën over het voorkomen van witwassen van Russische vermogens (ingezonden 2 april 2014).

Mededeling van Minister Dijsselbloem (Financiën) (ontvangen 25 april 2014).

Vraag 1

Herinnert u zich de motie-Servaes/Klaver1, die vraagt om verhoogde alertheid van instanties die zich bezighouden met het voorkomen van witwassen ten aanzien van tegoeden en transacties van Russische functionarissen, oligarchen en hun bedrijven, zowel in Nederland als op EU-niveau?

Vraag 2

Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan dit verzoek?

Vraag 3

Heeft u kennisgenomen van de bewering van de Russische activist Aleksej Navalny dat (a) 90% van het Russisch corruptiegeld wordt witgewassen in het Westen en (b) westerse politiediensten onderzoek van Navalny’s Anti-Corruptie Stichting hebben tegengehouden?2

Vraag 4

Herkent u het geschetste beeld? Hoe verklaart u de genoemde tegenwerking van het onderzoek?

Vraag 5

Zijn Nederlandse instanties die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van witwassen benaderd door Navalny of zijn Anti-Corruptie Stichting? Zo ja, hoe zijn deze contacten verlopen en hebben zij geleid tot onderzoeks- of opsporingsactiviteiten?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat ik de door de leden Servaes (PvdA) en Klaver (Groen Links) gestelde vragen over het voorkomen van witwassen van Russische vermogens, die mij en de Staatssecretaris van Financiën zijn toegezonden per brief van 2 april 2014 onder nummer 2014Z05983, niet binnen de door u gestelde termijn kan beantwoorden. De beantwoording van de Kamervragen vergt nog nadere informatie en afstemming.

Ik verwacht de vragen binnen drie weken te kunnen beantwoorden.


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 21 501-02, nr. 1346

X Noot
2

Aleksej Navalny, «Hoe je Poetin moet straffen», in: De Volkskrant, 21 maart 2014

Naar boven