Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebruiken van foetussen als energiebron (ingezonden 27 maart 2014).

Mededeling van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 14 april 2014).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht «Foetus energiebron in Brits ziekenhuis»?1

Vraag 2

Welke regels en richtlijnen gelden er binnen Nederland voor de omgang met foetussen na miskramen en abortussen?

Vraag 3

Is er zicht op in hoeverre die regels worden nageleefd?

Vraag 4

Zijn ziekenhuizen en abortusklinieken verplicht om deze foetussen met het oog op hun menselijke waardigheid te begraven?

Vraag 5

In hoeverre is het in Nederland toegestaan om foetussen, afkomstig van miskramen of abortussen, met het overige (ziekenhuis-)afval mee te geven of geldt er een verplichting om deze foetussen een bijzondere behandeling te geven? Wat wordt hiermee concreet gedaan?

Vraag 6

Op welke wijze worden de betrokken ouders op de hoogte gesteld van wat er met hun kindje gebeurt na een miskraam of abortus? Wordt hen te allen tijde de mogelijkheid aangeboden om hun kindje zelf te begraven?

Mededeling

De vragen van de Kamerleden Van der Staaij (SGP) en Dik-Faber (CU) over het gebruiken van foetussen als energiebron (2014Z05630) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat voor de beantwoording van de vragen onder meer informatie van derden moet worden verkregen.

Ik zal u de antwoorden op de Kamervragen zo spoedig mogelijk doen toekomen.


X Noot
1

De Volkskrant, 25 maart 2014

Naar boven