Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201416

Vragen van de leden Van Bommel, Gesthuizen en Kooiman (allen SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over ambassades en diplomaten die hun boetes niet betalen (ingezonden 17 juli 2013).

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) mede ondertekend door de minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 17 september 2013)

Vraag 1

Kent u het bericht «Diplomaten betalen parkeerboetes niet»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat in het afgelopen jaar ruim de helft van de duizend in Den Haag uitgeschreven bonnen aan ambassadeurs- en diplomatenauto’s met een CD-kenteken niet betaald is? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

Antwoord 2

Navraag bij de gemeente Den Haag wijst uit dat in 2012 in totaal 1.095 naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgelegd zijn aan houders van voertuigen met een CD-kenteken. Daarvan zijn 641 niet betaald.

Vraag 3

Kunt u verder bevestigen dat het afgelopen jaar hierdoor door de gemeente Den Haag een bedrag van ruim 40.000 euro is misgelopen en dat in de afgelopen jaren hierdoor reeds honderdduizenden euro’s niet zijn betaald? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

Antwoord 3

Op basis van informatie van de gemeente Den Haag gaat het in 2012 om een bedrag van 40.161,25 euro. In onderstaande tabel is over de periode 2008 – 2012 per jaar aangegeven hoeveel naheffingsaanslagen parkeerbelasting aan houders met een CD-kenteken in Den Haag zijn opgelegd en hoeveel daarvan zijn betaald.

 

Opgelegd

Niet betaald

Betaald

Jaar

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

2008

955

€ 48.362,05

517

€ 30.117,00

438

€ 18.245,05

2009

1247

€ 64.439,05

633

€ 36.490,09

614

€ 27.948,96

2010

1288

€ 68.029,00

721

€ 43.075,50

567

€ 24.953,50

2011

1208

€ 65.015,50

594

€ 36.110,34

614

€ 28.905,16

2012

1095

€ 61.159,00

641

€ 40.161,25

454

€ 20.997,75

Vraag 4

Welke informatie heeft u over het aantal en de financiële omvang van buiten Den Haag uitgeschreven bonnen aan ambassadeurs- en diplomatenauto’s met een CD-kenteken dat niet betaald is?

Antwoord 4

Het CJIB heeft mij de volgende cijfers geleverd over de in op een CD-kenteken uitgeschreven sancties die door een opsporingsinstantie ter executie zijn aangeleverd bij het CJIB.

 

Opgelegd

Niet betaald

Betaald

Jaar

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

2009

5563

€ 267.968

3310

€ 157.944

2253

€ 110.024

2010

4607

€ 238.427

2528

€ 121.417

2079

€ 117.010

2011

4077

€ 237.362

2097

€ 111.407

1980

€ 125.955

2012

4042

€ 283.529

2088

€ 137.825

1954

€ 145.704

Vraag 5

Deelt u de opvatting dat ook diplomaten zich aan de hier geldende wetten moeten houden?

Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5

Ja. Het verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen (artikel 41 lid 1) stelt hierover het volgende: «Onverminderd hun voorrechten en immuniteiten is het de plicht van alle personen die dergelijke voorrechten en immuniteiten genieten, de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van het gastland te respecteren.»

Vraag 6

Herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen over diplomaten die hun boetes niet betalen?2 Hoe vaak zijn ambassades sinds deze antwoorden werden gegeven geconfronteerd (per diplomatieke nota, door ontbieding van de wanbetalende diplomaat/ambassadeur of door het verzoeken van ontheffing van de van toepassing zijnde immuniteit) met hun verkeersboetes? Wat heeft dit concreet opgeleverd? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 6

Ja. Eens per kwartaal worden alle in Nederland gevestigde ambassades en internationale organisaties aangeschreven over alle onbetaalde boetes uit de voorafgaande periode op naam van een auto van de organisatie of van een medewerker van de organisatie; daarbij ontvangen zij een lijst met de openstaande bedragen en het verzoek deze alsnog te betalen. In het afgelopen jaar is in één geval een vertegenwoordiger van een ambassade op het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden vanwege de ernst van de overtreding van een medewerker van die ambassade. Dergelijke stappen leveren wisselend succes op, omdat wettelijke middelen om de betaling af te dwingen niet ter beschikking staan.

Vraag 7

Vindt u de huidige benadering om ambassades en diplomaten hun boetes te laten betalen effectief? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 7

Het deel van het totale bedrag aan boetes uitgeschreven op diplomatieke kentekens dat wordt betaald stijgt de afgelopen jaren gestaag. Het is evenwel een gegeven dat de onmogelijkheid om wettelijke dwangmiddelen toe te passen de kans op succesvolle inning beperkt.

Vraag 8

Bent u bereid om, net als de gemeente Den Haag zich heeft voorgenomen, de druk op te voeren en ambassades die niet betaald hebben aan te schrijven en met diplomaten in gesprek te gaan over dit onderwerp? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 8

Ik verwijs naar het antwoord op vraag 6. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verder in juli 2013, op grond van gegevens ontvangen van de gemeente Den Haag, de betrokken ambassade ook over de onbetaalde parkeerboetes aangeschreven.

Vraag 9

Bent u verder bereid een fonds op te zetten waar deze boetes uit kunnen worden betaald en de kosten van dit fonds op de diplomatieke vertegenwoordigingen in Nederland te verhalen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 9

Nee. Het opzetten van een fonds is niet zinvol, omdat bijdragen van de diplomatieke vertegenwoordigingen aan dit fonds evenmin af te dwingen zijn. Beheer van een dergelijk fonds kost meer dan het bedrag van de uitstaande boetes.