Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken over de voortgang van het convenant «Asbestdak eraf, zonnepanelen erop» (ingezonden 19 maart 2014).

Mededeling van Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 31 maart 2014).

Vraag 1

Kunt u aangeven wat de stand van zaken is rond het verminderen van het aantal asbestdaken op agrarische gebouwen?1

Vraag 2

Hoeveel vierkante meter agrarisch asbestdak is er sinds het openstellen van de stimuleringsregeling «Asbestdak eraf, zonnepanelen erop»2 gesaneerd? Hoeveel vierkante meter agrarisch asbestdak moet er nog worden gesaneerd? Heeft de regeling inderdaad geleid tot een verdubbeling van de 4 miljoen vierkante meter asbest die jaarlijks vervangen wordt?

Vraag 3

Verwacht u dat met de bestaande maatregelen en regelingen de doelstelling van volledige sanering in 2024 wordt gehaald? Zo nee, bent u bereid om aanvullende maatregelen te nemen om de doelstelling te halen?

Vraag 4

Kunt u aangeven wat de consequenties zijn als niet alle agrarische asbestdaken in 2024 zullen zijn gesaneerd, aangezien er dan een verbod op dergelijke daken van kracht wordt?

Vraag 5

Wat is uw reactie op het artikel «Ruil asbest voor zonnepanelen vlot niet» waaruit blijkt dat maar beperkt gebruik wordt gemaakt van de stimuleringsregeling «Asbestdak eraf, zonnepanelen erop»?3

Vraag 6

Wat zijn volgens u de redenen dat er maar beperkt gebruik wordt gemaakt van deze stimuleringsregeling?

Vraag 7

Heeft er inmiddels een evaluatie van de provinciale subsidieregelingen plaatsgevonden? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? Zo nee, bent u bereid om in overleg met de provincies deze evaluatie alsnog uit te voeren?

Vraag 8

Deelt u de mening dat de stimuleringsregeling primair moet worden ingezet voor sanering van asbestdaken op agrarische bedrijven? Welke voor- en nadelen ziet u in het uitbreiden van deze maatregel naar bedrijfsgebouwen die geen agrarische bestemming meer hebben?

Vraag 9

Kunt u aangeven of de bezuinigingen op de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (Vamil) gevolgen hebben voor de stimuleringsregeling voor agrariërs en voor het halen van de doelstelling? Hoeveel budget is er in 2014 en 2015 voor deze regeling beschikbaar?

Mededeling

Op 19 maart 2014 ontving ik Kamervragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) over de voortgang van het convenant «Asbestdak eraf, zonnepanelen erop». De vragen gaan onder meer over de stand van zaken van het gebruik van de provinciale regelingen en de redenen dat daarvan beperkt gebruik wordt gemaakt. Voor het antwoord op die vragen moeten nog gegevens verzameld worden bij de provincies, hetgeen extra tijd vergt.

Zodra ik de gegevens ontvangen heb, zal ik de Kamervragen beantwoorden, ik verwacht uiterlijk per 30 april 2014.


X Noot
1

Dit naar aanleiding van een werkbezoek.

X Noot
3

NieuweOogst.nu, 15 november 2013, «Ruil asbest voor zonnepanelen vlot niet» (zie: http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=185654 ).

Naar boven