Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013859

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de voorgenomen bouw van 3 000 woningen op de E1 locatie (ingezonden 7 december 2012).

Antwoord van minister Timmermans ( Buitenlandse Zaken) (ontvangen 20 december 2012).

Vraag 1

Hoe was uw onderhoud met de Israëlische ambassadeur, op welke wijze hebt u de voorgenomen bouw van 3000 woningen op de E1 locatie aan de orde gesteld en wat was zijn reactie?

Antwoord

In mijn gesprek op 3 december jl. met de Israëlische ambassadeur heb ik zorg uitgesproken over de Israëlische bouwplannen en het Israëlische besluit om in strijd met afspraken terzake BTW-afdrachten aan de Palestijnse Autoriteit op te schorten. Ik heb aangegeven dat uitvoering van de bouwplannen de twee-statenoplossing vrijwel onmogelijk zal maken. De Israëlische ambassadeur nam goed nota van de Nederlandse zorgen en beloofde deze over te brengen aan de Israëlische regering.

Vraag 2

Deelt u de mening van het Amerikaanse State Department dat «unilaterale acties buitengewoon schadelijk zijn voor de vooruitzichten om de Israëlisch-Palestijnse vredesonderhandelingen te hervatten», dat het E1 gebied zeer gevoelig is en dat de bouw daar zeer schadelijk zou zijn voor een twee-staten oplossing?1

Antwoord

Ik deel de Amerikaanse zienswijze. Het is van het grootste belang dat partijen zo spoedig mogelijk de vredesonderhandelingen hervatten. Om die onderhandelingen tot stand te brengen en niet verder te compliceren dienen partijen zich te onthouden van stappen die het wederzijds vertrouwen ondermijnen.

Vraag 3

Kunt u een overzicht geven van de initiatieven die verschillende EU-lidstaten hebben genomen? Welke stappen heeft u gezet om te komen tot een gemeenschappelijke EU-boodschap aan Israël, dat terugkeer naar de onderhandelingstafel voor de EU de enige optie is en dat deze voorgenomen bouw niet bijdraagt aan verzoening tussen de partijen? Op welke manier wordt met de VS opgetrokken, zodanig dat de bouw van deze woningen wordt voorkomen?

Antwoord

EU Hoge Vertegenwoordiger Catherine Ashton en een groot aantal EU-lidstaten – waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland – hebben, net als Nederland, hun zorgen geuit over de Israëlische bouwplannen. Nederland steunt het streven van Hoge Vertegenwoordiger Ashton gericht op het voorkomen van uitvoering van de Israëlische voornemens. Nederland heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van een heldere EU-oproep aan partijen, neergelegd in de EU-Raadsconclusies van 10 december jl., om zo spoedig mogelijk de vredesonderhandelingen te hervatten. De EU zal nauw blijven samenwerken met de VS op alle deelaspecten van het Midden-Oosten Vredesproces, waaronder het tegengaan van nederzettingenuitbreiding.

Vraag 4

Op welke manier zet u zich in om te komen tot een overtuigend en eensluidend EU-geluid binnen het kwartet, zodat een zelfstandige bijdrage wordt geleverd aan het dichterbij brengen van een twee-staten oplossing?

Antwoord

Het kabinet hecht groot belang aan eensgezind EU-optreden ten aanzien van het Midden-Oostenvredesproces. Alleen in gezamenlijkheid kan de EU effectief invloed uitoefenen op het proces. Nederland pleit daarom steeds voor een heldere EU-inbreng in het Kwartet en doet constructieve voorstellen om tot een gemeenschappelijke EU-positie te komen.

Toelichting:

deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Bommel (SP), ingezonden 5 december 2012, (vraagnummer 2012Z21137)