Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013730

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over uitbreiding van de nederzettingen door Israël (ingezonden 9 november 2012).

Antwoord van minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 3 december 2012).

Vraag 1

Herinnert u zich uw veroordeling van het besluit van de Israëlische regering om de bouw van 1 285 nieuwe woningen in nederzettingen aan te besteden?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Heeft u kennisgenomen van de veroordeling ter zake door uw Britse collega minister Alistair Burt, die dit besluit als «provocatief» heeft aangemerkt en die het «diep teleurstellend» vindt dat de Israëlische regering de oproepen van het Verenigd Koninkrijk en andere bevriende landen blijft negeren?2 Deelt u zijn mening?

Antwoord 2

Ja.

Vraag 3

Wilt u de Kamer laten weten, op basis van eigen monitoring of betrouwbare informatie van andere bronnen, hoeveel nieuwe woningen in nederzettingen de Israëlische regering sinds 1 januari 2012 heeft aangekondigd of aanbesteed?

Antwoord 3

Sinds 1 januari 2012 heeft de Israëlische regering 4 644 nieuwe woningen aangekondigd en 3 348 woningen aanbesteed.

Vraag 4

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Israëlische regering zou overwegen de bouw van nederzettingen explosief te versnellen, indien de Palestijnse Autoriteit in de Algemene Vergadering van de VN de status van «non-member state» zou aanvragen?3 Deelt u de mening dat een dergelijke strafmaatregel, in strijd met het internationaal recht, gevolgen zou moeten hebben voor de breedte en diepte van de bilaterale betrekkingen met Israël?

Antwoord 4

Uitgangspunt van deze regering is de wens bij te dragen aan het bereiken van een twee-statenoplossing. Hiertoe onderhoudt de regering goede relaties met beide partijen. Uitbreiding van de nederzettingen is de grootste bedreiging voor een twee-statenoplossing. Nederland, in samenwerking met andere EU-lidstaten, zal trachten de Israëlische autoriteiten hiervan te weerhouden.

Vraag 5

Herinnert u zich de EU Raadsconclusies van 14 mei 2012, waarin de EU en de lidstaten hun ernstige zorgen hebben geuit over de dreiging die de versnelde uitbreiding van nederzettingen voor de haalbaarheid van de tweestatenoplossing vormt?4 Deelt u de mening dat de internationale druk op de Israëlische regering op korte termijn substantieel opgevoerd moet worden om de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing te beschermen?

Antwoord 5

Zie antwoord op vraag 4.

Vraag 6

Op welke wijze zult u zich in Europees verband inzetten voor consensus over een robuust EU-beleid, gericht op het indammen van het nederzettingenbeleid?

Antwoord 6

De effectiviteit van het EU-beleid ten aanzien van het Midden-Oosten Vredesproces is gebaat bij EU-consensus. Dat geldt nog sterker voor het beleid van de Unie inzake nederzettingen. Nederland blijft zich daarom actief inzetten voor een heldere en gemeenschappelijke EU-koers op dit onderwerp.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Bonis (PvdA), ingezonden 9 november 2012 (vraagnummer 2012Z19078).


X Noot
1

«Timmermans veroordeelt bouwplannen Oost-Jeruzalem en Westelijke Jordaanoever», 7 november 2012, http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/nieuws/2012/11/07/timmermans-veroordeelt-bouwplannen-oost-jeruzalem-en-westelijke-jordaanoever.html.

X Noot
2

«UK condemns proposed settlements in East Jerusalem and the West Bank», 7 november 2012, http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=News&id=832637082. «Israël – Accélération de la colonisation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie», 6 november 2012, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/israel-territoires-palestiniens/la-france-et-israel/evenements-18934/article/israel-acceleration-de-la-102326 .

X Noot
3

«Israel may expand settlement activity if PA seeks UN upgrade», 7 november 2012, http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-may-expand-settlement-activity-if-pa-seeks-un-upgrade.premium-1475755 .

X Noot
4

EU Council conclusions on the Middle East Peace Process, 14 mei 2012, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130195.pdf