Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het rapport «Trading Away Peace: How Europe helps sustain illegal Israeli settlements» (ingezonden 31 oktober 2012).

Antwoord van minister Timmermans (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ontvangen 3 december 2012).

Vraag 1 t/m 5

Wat is uw reactie op het rapport «Trading Away Peace: How Europe helps sustain illegal Israeli settlements», waarin wordt gesteld dat Europees beleid de instandhouding van Israëlische nederzettingen in Palestijnse gebieden bevordert?1

Bent u in principe voorstander van correcte etikettering van producten, ook als het gaat om producten afkomstig uit Israëlische nederzettingen?

Kunt u in reactie op de twaalf aanbevelingen per aanbeveling aangeven wat het huidige Nederlandse standpunt is?

Kunt per aanbeveling aangeven in hoeverre u bereid bent de aanbeveling nationaal te implementeren, alsmede de bereidheid en wijze waarop u ze in EU- en VN-verband zult bevorderen?

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór 14 november 2012, zodat de antwoorden kunnen worden meegenomen in het algemeen overleg op die datum over de Raad Buitenlandse Zaken van 19 november a.s.?

Antwoord vragen 1 t/m 5

Wij hebben kennis genomen van het rapport in kwestie en de twaalf daarin vervatte aanbevelingen. Op dit moment bestuderen wij de inhoud van het rapport en bespreken wij interdepartementaal welke stappen kunnen worden gezet. Daarbij staat voor Nederland voorop dat producten uit nederzettingen niet met tariefpreferentie in de EU mogen worden geïmporteerd. Ten aanzien van oorsprongsetikettering dient EU-regelgeving correct te worden uitgevoerd.

In de Raadsconclusies van 14 mei 2012 bevestigde de EU het voornemen om bestaande EU-regelgeving die van toepassing is op nederzettingenproducten effectief te gaan handhaven. De Nederlandse regering vindt het belangrijk dat de EU-lidstaten dit voornemen zoveel mogelijk uniform uitvoeren en is hierover in contact met EDEO en EU-lidstaten. Zodra duidelijk is welke stappen Nederland kan nemen, zullen wij uw Kamer hierover informeren. Mede omdat een zorgvuldige uitvoering gewenst is, zal het overleg naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen.

Naar boven