Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de zaak Bilderbeek (ingezonden 31 oktober 2012).

Antwoord van minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 5 december 2012).

Vraag 1

Herinnert u zich uw antwoord op eerdere vragen omtrent de zaak Bilderbeek?1

Antwoord

Ja

Vraag 2

Is het verslag van het onderzoek naar de rechtsgang, dat in 2009 door een vertrouwensadvocaat is gedaan, aan de heer Van Bilderbeek beschikbaar gesteld? Indien neen, waarom niet?

Antwoord

In de zaak van de heer Van Bilderbeek is door de Nederlandse regering een onafhankelijke vertrouwensadvocaat ingeschakeld om in het kader van de consulaire bijstand na te gaan of de rechtsgang van de heer Van Bilderbeek in 2009 in Colombia volgens de lokaal en internationaal geldende rechtsregels heeft plaatsgevonden. De vertrouwensadvocaat heeft geen schending van het recht op een eerlijke rechtgang of van het recht op verdediging van de heer Van Bilderbeek vastgesteld.

Op basis van art. 11 van de Wob is het verzoek tot openbaarmaking van het rapport aan de heer Van Bilderbeek geweigerd. (weigeringsgrond een rapport openbaar te maken in geval er sprake is van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad).

Vraag 3

Bent u bereid het verslag van het onderzoek naar de rechtsgang door de vertrouwensadvocaat, desnoods vertrouwelijk, aan de Kamer beschikbaar te stellen? Indien neen, waarom niet?

Antwoord

Bij wijze van hoge uitzondering ben ik bereid het rapport van de vertrouwensadvocaat aan de heer Van Bilderbeek te verstrekken (is inmiddels aan de heer Van Bilderbeek toegestuurd) en (vertrouwelijk) aan de Kamer beschikbaar te stellen.*) Het verstrekken van het rapport in deze uitzonderlijke situatie biedt geen precedentwerking voor toekomstige gevallen.

2) Rapport van de vertrouwensadvocaat

*) Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2419.

Naar boven