Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20133094

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over aangepaste lingerie voor vrouwen die een borstamputatie hebben moeten ondergaan (ingezonden 9 augustus 2013).

Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 2 september 2013)

Vraag 1, 3 en 4

Wat is uw reactie op de brief van Stichting Ontboezeming en het pleidooi van deze stichting om aangepaste lingerie en badkleding vanuit het verzekerd pakket te vergoeden?1

Deelt u de mening dat ook vrouwen die kiezen voor aangepaste lingerie en badkleding voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking zouden moeten komen? Zo nee, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

Deelt u de mening dat vrouwen die kiezen voor aangepaste lingerie en badkleding een financiële drempel ondervinden, omdat zij deze voor eigen rekening moeten nemen? Is dat naar uw mening wenselijk? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 1, 3 en 4

Ik vind de doelen van de stichting sympathiek. Het is een goede ontwikkeling dat er speciale lingerie beschikbaar is voor de groep patiënten die afziet van een reconstruerende operatie of een borstprothese.

De mening dat aangepaste lingerie en badkleding voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking zou moeten komen en dat zij een financiële drempel ondervinden omdat zij deze voor eigen rekening moeten nemen, deel ik niet.

De vraag of een bepaalde zorgvorm of interventie onderdeel uitmaakt van het basispakket wordt beoordeeld aan de hand van de vier pakketcriteria. De zorg moet bewezen effectief zijn en daarnaast voldoen aan de criteria kosteneffectiviteit, uitvoerbaarheid en noodzakelijkheid (waarbij één van de vragen is of de interventie voor eigen rekening en risico kan komen ofwel «financieel toegankelijk» is).

Bij de vraag of het noodzakelijk is om bepaalde hulpmiddelenzorg te vergoeden vanuit de basisverzekering gaat het er in de eerste plaats om of het om een «algemeen gebruikelijke voorziening» gaat. Dat is het geval bij badkleding en lingerie. Daarnaast gaat het erom of deze zorg «financieel toegankelijk» is: zijn de meerkosten van aangepaste lingerie en badkleding in verband met een aangepaste uitvoering dusdanig dat deze niet voor eigen rekening kunnen komen?

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is, gezien de prijs van ééncupskleding (beha circa € 90,– en badkleding circa € 130,–), van oordeel dat deze artikelen financieel toegankelijk zijn en daarom voor eigen rekening kunnen komen. Omdat sprake is van een algemeen gebruikelijke voorziening en deze financieel toegankelijk is, voldoet deze zorg niet aan het pakketcriterium noodzakelijkheid. Dit oordeel deel ik. Ook mensen die ervoor kiezen wel een borstprothese te dragen zullen aangewezen zijn op een goede beha of prothesebeha. Dit geldt ook voor vrouwen die aangewezen zijn op een goede beha vanwege bijvoorbeeld een grotere cupmaat. Deze kwalitatief betere lingerie is over het algemeen duurder dan de meer voordelige lingerie die men kan kopen bij de verschillende warenhuisketens. De prijs van de aangepaste lingerie/badkleding is dan ook niet of nauwelijks hoger dan de prijs voor gewone kwalitatief goede lingerie/badkleding.

Vraag 2

Deelt u de mening dat vrouwen die een borstamputatie hebben moeten ondergaan de keuze moeten hebben uit een reconstruerende operatie, een losse prothese, aangepaste lingerie of badkleding? Deelt u voorts de mening dat het niet vergoeden vanuit het verzekerd pakket van aangepaste lingerie en badkleding deze keuze beperkt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 2

Ik deel de mening dat vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan de keuze moeten hebben uit een operatie, een losse prothese of aangepaste lingerie/badkleding. Ik ben echter niet van oordeel dat deze keuze wordt beperkt doordat aangepaste lingerie niet vanuit het verzekerd pakket wordt vergoed. Zie verder mijn antwoord op de vragen 1, 3 en 4.

Vraag 5

Deelt u de mening dat er vanuit kostenoogpunt geen bezwaren zijn om aangepaste lingerie en badkleding op te nemen in het verzekerd pakket, omdat aangepaste lingerie en badkleding niet duurder zijn dan een reconstruerende operatie of een losse prothese? Zo nee, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 5

Nee, ik deel deze mening niet. In het Regeerakkoord is afgesproken dat we een stringenter beheer toepassen op het verzekerde pakket, «zodat alleen nog noodzakelijke en (kosten)effectieve zorg wordt vergoed». Zoals ik in mijn antwoord op de vragen 1, 3 en 4 heb aangegeven voldoen aangepaste lingerie en badkleding niet aan het pakketcriterium «noodzakelijkheid» en maken zij daarom geen onderdeel uit van het basispakket.

Vraag 6

Bent u voornemens aangepaste lingerie en badkleding in het verzekerd pakket op te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?

Antwoord 6

Nee, dat ben ik niet voornemens. Zie mijn antwoorden op de vragen 1, 3, 4 en 5.


X Noot
1

Brief onderhands meegezonden