Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20132219

Vragen van de leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) aan de minister-president en de staatssecretaris van Financiën over mogelijke belastingontwijking door leden van het Koninklijk Huis (Ingezonden 18 april 2013).

Antwoord van minister-president Rutte (Algemene Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 14 mei 2013).

Vraag 1

Kent u het bericht dat volgens de staatssecretaris van Financiën de belastingheffing van leden van het Koninklijk Huis een private zaak is?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3, 4, 5, 6

Welke ontwijkingsconstructie is precies gehanteerd?

In hoeverre verschilt deze ontwijkingsconstructie van de constructie die enkele jaren geleden door Prinses Christina is gebruikt?

Wat vindt u van de opvattingen van toenmalig Tweede-Kamerlid Weekers (VVD)2 dat belastingparadijzen en belastingconstructies misschien wel wettelijk kunnen zijn, maar daarmee niet wenselijk? Kunt u daarop reflecteren?

Bent u het er mee eens dat verwacht mag worden dat leden van het Koninklijk Huis die belastingvrijstellingen genieten zich onthouden van belastingtrucs? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid om maatregelen te treffen zodat het voor Nederlanders geldende belastingregime onverkort op leden van het Koninklijk Huis wordt toegepast? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2, 3, 4, 5, 6

Ten aanzien van de met belastingheffing verbonden wettelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer verschillen leden van het koninklijk huis niet van andere belastingplichtigen. Er is geen reden hierin wijziging te brengen. Het enkele feit dat er publicaties plaatsvinden over belastingheffing bij belastingplichtigen die behoren tot het koninklijk huis doet hieraan niet af. Dit is eens te meer het geval waar het belastingheffing betreft die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. De voorlichting van de Raad van State d.d. 23 december 2010 (Kamerstukken II 2010/1, 32 791, nr. 1, p. 17–19) bevat terzake een nadere beschouwing.


X Noot
1

«Belastingontwijking Oranjes private zaak», Metronieuws 16 april 2013.

X Noot
2

Handelingen Tweede Kamer 2008–2009, nr. 49, pag. 4123–4125.