Vragen van het lid Blanksma-van den Heuvel (CDA) aan de minister van Financiën over Voorschotje.nl (ingezonden 13 oktober 2011).

Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 2 november 2011).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «NEC dreigt Voorschotje alweer te verliezen»?1

Antwoord 1

Ja

Vraag 2 t/m 6

Bent u op de hoogte van het feit dat er een conflict bestaat tussen Voorschotje.nl en de AFM in verband met vergunningverlening? Zo ja, dient dit bedrijf een vergunning te hebben?

Voorschotje.nl adverteert met gratis lenen en anticipeert met hun verdienmodel op wanbetaling na 21 dagen, wat is uw mening over het bedrijfsmodel van Voorschotje.nl?

In hoeverre bent u het eens dat Voorschotje.nl anticipeert op wanbetaling en daardoor de zorgplicht om overkreditering te voorkomen niet voldoende waarborgt?

In hoeverre bent u het eens met de stelling dat er door Voorschotje.nl op een onwenselijke manier gebruik is gemaakt van het criterium «tegen onbetekenen kosten»?

Bent u op de hoogte van het feit dat Voorschotje.nl haar voorwaarden voor kredietverlening vijf dagen voor 1 juni 2011 heeft aangepast? Is hier sprake van het gebruik van een maas in de wet? Zo ja, deelt u de mening dat reparatie op dit punt gewenst is?

Antwoord 2 t/m 6

Van de AFM heb ik vernomen dat er inderdaad contacten zijn met de genoemde aanbieder van flitskredieten over de vraag of de betreffende aanbieder vergunningplichtig is. Aangezien de vergunningplicht voor dergelijke kortlopende kredieten is geïntroduceerd per 25 mei jl., is het mogelijk dat er nog gesproken wordt over de vergunningplicht. Wel heb ik vernomen dat de AFM verwacht de gesprekken met deze aanbieder binnen afzienbare termijn te kunnen afronden.

Over de aard van de contacten kan ik u niets mededelen. Ik beschik niet over toezichtvertrouwelijke informatie. In algemene zin wil ik wel opmerken dat ik voor anticiperen op betalingsproblemen van klanten geen goed woord over heb. Daarentegen heb ik tegen verantwoorde kredietverlening die voldoet aan de regels die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt geen enkel bezwaar. Aanbieders van krediet aan consumenten in Nederland moeten een vergunning hebben. In de Wft is een uitzondering opgenomen voor kredieten met een looptijd korter dan drie maanden waarbij niet meer dan onbetekenende kosten aan consumenten worden gerekend. Het begrip kosten betreft in dit kader alle kosten onder welke naam dan ook, dus bijvoorbeeld rente, maar ook administratiekosten, behandelingskosten en dergelijke. Er hoeft alleen geen vergunning te worden aangevraagd indien kredieten met niet meer dan onbetekenende kosten worden aangeboden. Aanbieders die deels kredieten zonder kosten aanbieden en deels kredieten waarvoor ze bijvoorbeeld administratie- of behandelingskosten rekenen vallen pas onder de uitzondering voor kredieten met een looptijd korter dan drie maanden waarbij niet meer dan onbetekenende kosten worden gerekend als de kosten per krediet zowel absoluut als relatief onbetekenend zijn. Bij bijvoorbeeld € 20 administratiekosten bij een krediet van € 150 is geen sprake van onbetekenende kosten.

De definitie van krediet in de Wft is bewust ruim geformuleerd. Voor zover mij bekend zijn er geen mazen in de wet en heeft, wanneer kredieten worden aangeboden met meer dan onbetekenende kosten, aanpassing van de bedrijfsvoering om de vergunningplicht te ontwijken geen zin. Wanneer zou blijken dat er wel mazen in de wet zijn zal ik uiteraard deze zo snel mogelijk herstellen.

Vraag 7

Aangezien bij reclame over leningen de slogan «Geld lenen kost geld» verplicht is, deelt u de mening dat ook deze waarschuwing op shirtreclame zichtbaar moet zijn?

Antwoord 7

Bij reclames voor krediet is het verplicht om de waarschuwingszin «Let op! Geld lenen kost geld.» op te nemen. Reclame voor de (merk)naam van een onderneming, zoals een bank, zal in de regel geen reclame voor krediet zijn. Dan hoeft in de reclame niet de waarschuwingszin opgenomen te worden. Wanneer een sponsor op een shirt een wervende of aanprijzende tekst plaatst ten aanzien van een krediet zou inderdaad de waarschuwingszin opgenomen moeten worden.


X Noot
1

Zie bv. http://www.sportdome.nl/Nieuws/39004-NEC-dreigt-Voorschotje-alweer-te-verliezen.html d.d. 7 oktober 2011.

Naar boven