Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Veiligheid en Justitie over de straffeloosheid van sleutelfiguren in de Somalische piraterij (ingezonden 20 juli 2012).

Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 3 september 2012).

Vraag 1

Kent u het bericht «Somali pirate kingpins enjoy «impunity»: UN Experts»?1

Antwoord 1

Ja, het bericht verwijst naar een rapport van de UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea ( http://www.un.org/sc/committees/751/mongroup.shtml).

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de berichtgeving, dat autoriteiten van Somalië en Puntland sleutelfiguren van de piraterij de hand boven het hoofd houden en laatstgenoemden soms een dubbelrol vervullen door ook hun diensten aan te bieden bij de  piraterijbestrijding ?

Antwoord 2

Ik vind deze berichten zorgwekkend. De Somalische autoriteiten moeten tekst en uitleg geven over de bevindingen van de UN Monitoring Group. De VN Veiligheidsraad (VNVR) bepaalt op basis van de aanbevelingen van de UN Monitoring Groupen het VNVR-sanctiecomité of sancties, danwel andere acties, aan de orde zijn.

Vraag 3 en 4

Hoe beoordeelt u de blokkering door het Verenigd Koninkrijk van VN-Veiligheidsraadvoorstellen om piratenleiders doelwit van sancties te maken?

Deelt u de mening dat deze sabotage van effectief optreden tegen de piraterij er toe kan leiden dat ons land onnodig veel geld uit moet geven aan de bescherming van de Nederlandse koopvaardij tegen piraten? Wat gaat u daar aan doen?

Antwoord 3 en 4

Internationaal is er brede overeenstemming dat betalen van losgelden, waarop het «verdienmodel» van piraterij is gebaseerd, onwenselijk is. Tegelijkertijd zijn er zorgen dat door het plaatsen van piratenleiders op sanctielijsten, het betalen van losgelden door private partijen – dat vaak onvermijdelijk is gebleken om de gegijzelde bemanning in veiligheid te brengen – gecriminaliseerd zou worden. Momenteel zijn er in internationaal verband discussies gaande over de vraag in hoeverre deze zorgen weggenomen kunnen worden.

Vraag 5

Wat is de stand van zaken bij de instelling van een «Regional Anti-Piracy Prosecution and Intelligence Coordination Centre» en wat is de rol van de EU en Nederland daarbij?

Antwoord 5

Op 23 februari 2012 ondertekende ik met mijn Britse ambtgenoot Hague het zogeheten Statement of Cooperationover de oprichting van een Regional Anti-Piracy Prosecution and Intelligence Coordination Centre (RAPPICC). In deze verklaring zegde Nederland 300 000 euro en twee experts voor dit centrum op de Seychellen toe. Momenteel wordt gewerkt aan het operationeel verder vormgeven van de wijze waarop RAPPICC zal opereren, aan het invullen van de samenwerking tussen RAPPICC enerzijds en Interpol en Europol anderzijds en aan het nader invullen van de Nederlandse toezegging. RAPPICC is inmiddels opgericht en zal naar verwachting feitelijk operationeel zijn vanaf begin 2013.

Naar boven