Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het rapport van de Israëlische nederzettingencommissie (ingezonden 11 juli 2012).

Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 29 augustus 2012).

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten over het rapport van de Israëlische nederzettingencommissie?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Hoe verhouden de bevindingen uit het rapport dat Israëliërs «het wettelijke recht (hebben) om zich te vestigen in Judea en Samaria» en dat «het bouwen van nederzettingen niet illegaal» is zich tot de bepaling van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2004 dat alle Joodse nederzettingen in de Palestijnse gebieden illegaal zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Hoe verhoudt de conclusie in het rapport dat de Westoever geen bezet gebied is zich tot VN-resolutie 242 uit 1967, die stelt dat Israël zich terug moet trekken uit recent bezet gebied? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 2 en 3

VN-resolutie 242 uit 1967 en het advies van het Internationaal Gerechtshof van 9 juli 2004 over de bouw van een muur op bezet Palestijns gebied concluderen dat de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht.

Vraag 4

Deelt u de conclusie uit het rapport dat de Israëlische overheid ook de bouw van de voor de Israëlische wet illegale nederzettingen de facto impliciet heeft goedgekeurd? Indien nee, waarom niet?

Antwoord 4

Deze zogenoemde «buitenposten» zijn opgericht zonder dat er een politiek besluit van de Israëlische regering aan ten grondslag lag en zijn ook naar Israëlisch recht illegaal. Dit laat onverlet dat overheidsinstanties vaak een faciliterende rol spelen ten aanzien van buitenposten. Israël heeft zich niettemin met de aanvaarding van de «Roadmap» gecommitteerd aan de ontmanteling van alle buitenposten die na februari 2001 zijn gebouwd

Vraag 5

Bent u bekend met de reactie van de Israëlische minister van Milieu die de regering zal vragen om de conclusies uit het rapport over te nemen? Bent u ermee bekend dat de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken hoopt dat het kabinet het rapport goedkeurt?

Bent u er tenslotte mee bekend dat de Israëlische minister van Wetenschap en Technologie wil dat het rapport snel wordt aangenomen? Bent u bereid met spoed bij uw Israëlische collega’s er op aan te dringen dat de regering de bevindingen in het rapport ten stelligste verwerpt? Indien neen, waarom niet

Vraag 6

Bent u verder bereid deze kwestie tijdens de zevenenzestigste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aan te kaarten? Indien nee, waarom niet?

Antwoord 5 en 6

Ik ben bekend met de reacties van de door u genoemde ministers. Ik wil niet vooruit lopen op een mogelijk besluit van het Israëlische kabinet. De Israëlische regering moet zich nog uitspreken over het rapport. Het kabinet heeft het Nederlandse standpunt ten aanzien van nederzettingen in contacten met de Israëlische regering meermalen consequent uitgedragen.


X Noot
1

NOS, «Nederzettingen Westoever legaal», http://nos.nl/artikel/393123-nederzettingen-westoever-legaal.html, 9 juli 2012 / BNDeStem, «Legaliseer nederzettingen op Westoever», http://www.bndestem.nl/nieuws/algemeen/buitenland/11356659/Legaliseer-nederzettingen-op-Westoever.ece, 9 juli 2012 / AP, Israel panel backs legalizing West Bank outposts, http://www.foxnews.com/world/2012/07/09/israel-panel-backs-legalizing-west-bank-outposts/, 9 juni 2012 / The Jerusalem Post, PM to decide on Levy report with settlement c'tee, http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=276802, 9 juni 2012.

Naar boven