Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20123048

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over het toegezegde maar nog steeds niet gerealiseerde ANBI-register (ingezonden 11 juli 2012).

Antwoord van staatssecretaris Weekers (Financiën) (ontvangen 13 juli 2012).

Vraag 1 t/m 3

Herinnert u zich de motie Omtzigt-Van Vliet (33 033, nr. 52) waarin de regering verzocht wordt met een voorstel te komen voor een ANBI-register, waarin de volgende zaken openbaar gemaakt worden en gratis toegankelijk zijn:

  • a. naam, adres en contactgegevens van de ANBI;

  • b. bestuurssamenstelling van de ANBI;

  • c. een verkort jaarverslag, waaronder een overzicht van de bestedingen van de ANBI;

  • d. de beloningen van bestuurders en tevens de beloningen van medewerkers, voor zover deze de dg-norm overschrijden ?

Herinnert u zich nog uw antwoord dat u ernaar streeft samen met de minister van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel van deze strekking in te dienen bij de Tweede Kamer voor de zomer van 2012?1

Herinnert u zich dat u samen met o.a. de minister-president en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) het convenant «Ruimte voor Geven» getekend heeft, waarin o.a. de afspraken staan dat:

  • a. afspraak 7: «Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2012 heeft de SBF een plan van aanpak gereed, met daarin opgenomen een concrete doelstelling en bijbehorende aanpak voor het verhogen van het aantal bij de SBF aangesloten organisaties. Daarbij wordt gestreefd naar aansluiting van zo veel mogelijk grote organisaties, een goede spreiding over de subsectoren en voldoende vertegenwoordiging van de kleinere organisaties.»

  • b. afspraak 8: «De ministeries van Veiligheid en Justitie en van Financiën en de SBF hebben uiterlijk in het tweede kwartaal van 2012 een gezamenlijk document opgesteld met daarin een moderne visie op toezicht en verantwoording.»

Antwoord 1 t/m 3

Ja.

Vraag 4

Kunt u het plan van aanpak van de SBF over de representativiteit en doelstellingen aan de Kamer doen toekomen, samen met een appreciatie uwerzijds over de huidige en nagestreefde representativiteit?

Antwoord 4

Het plan van aanpak over de verhoging van de representativiteit is primair de verantwoordelijkheid van de SBF zelf. Mijn collega van Veiligheid en Justitie hecht net als ik aan een vergroting van de representativiteit. Het is dan ook een onderwerp dat regelmatig terugkeert in het overleg over de gezamenlijke visie op toezicht en transparantie, waarbij wij zoeken naar elkaar op dit punt versterkende maatregelen . Mij is voorts bekend dat de SBF streeft naar verhoging van het aantal brancheorganisaties dat deelneemt in de SBF. Daartoe zijn door de SBF verkennende besprekingen gevoerd met ondermeer de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Naar verwachting wordt hierover nog dit jaar een besluit genomen door de betrokken organisaties. Ook de bjj de SBF aangesloten brancheorganisaties verrichten initiatieven om hun ledental te vergroten.

Vraag 5 t/m 7

Kunt u het gezamenlijke document over de visie op toezicht en verantwoording aan de Kamer doen toekomen samen met de planning voor de realisatie van de plannen?

Vindt u niet vreemd dat u op 4 juli 2012 aan de Kamer meedeelt dat u nog met de SBF gaat overleggen, terwijl u eigenlijk al lang het wetsvoorstel en het plan van aanpak klaar had moeten hebben?

Wilt u het wetsvoorstel, dat voortvloeit uit de motie Omtzigt-Van Vliet per ommegaande indienen?

Antwoord 5 t/m 7

Zoals ik in mijn brief van 4 juli jl2. schreef, zijn mijn collega van Veiligheid en Justitie en ik in overleg met de SBF om vorm te geven aan een gezamenlijke visie op toezicht en transparantie binnen de goededoelensector. Een van de onderwerpen die daarbij aan de orde zijn, is de publicatie van de gegevens zoals gevraagd in de motie Omtzigt en Van Vliet3. Zodra het overleg is afgerond, wordt u nader geïnformeerd. De verwachting is dat dit kort na de vakantieperiode het geval zal kunnen zijn.

Vraag 8

Kunt u deze vragen per ommegaande beantwoorden, of wilt u het signaal geven dat de regering openheid in de goede doelensector niet langer nastreeft?

Antwoord 8

Ik wil geenszins het signaal afgeven dat het kabinet openheid in de goede doelensector niet langer nastreeft.


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen, 2011–2012 nr. 1550.

X Noot
2

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 84

X Noot
3

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 52