Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de handdruk van de directeur van de Wereldomroep (ingezonden 24 april 2012).

Mededeling van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), mede namens de minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 23 mei 2012).

Vraag 1

Is het bericht waar dat de algemeen directeur van de Wereldomroep meer dan 1 miljoen euro meekrijgt bij zijn vertrek? Welk bedrag is het exact?1

Vraag 2

Als het vertrekbedrag inderdaad zo aanzienlijk is, deelt u dan de mening dat dergelijke bedragen ongewenst zijn en in toekomstige afspraken niet meer mogen voorkomen?

Vraag 3

Is het u bekend of de directeur vrijwillig akkoord zou kunnen gaan met een lager bedrag?

Mededeling

Hierbij verzoek ik u, voor wat betreft deelvraag 7 van uw referentie 2012Z08814 (zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2596) ook mede namens mijn collega van Buitenlandse Zaken, om uitstel voor de beantwoording van de vragen van de Kamerleden Van der Ham en Ten Broeke van uw Kamer inzake de handdruk van de directeur van de Wereldomroep.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brieven met kenmerk 2012Z08807 en 2012Z08814.

Het onderzoek voor de beantwoording van de vragen vergt meer tijd. Ik verwacht u over twee weken te kunnen berichten.


X Noot
1

Telegraaf.nl, 20 april 2012.

Naar boven