Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20122180

Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de vrije uitkering voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba structureel te laag zou zijn (ingezonden 23 maart 2012).

Antwoord van minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 11 april 2012).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «No commitment to raise islands» free allowance?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 t/m 4

Is het waar dat u hebt toegegeven dat de vrije uitkering te laag is geweest? Hoe groot is dit tekort geweest, gespecificeerd naar de verschillende eilanden? Kunt u aangeven welke verantwoordelijkheden de openbare lichamen niet (adequaat) hebben kunnen uitvoeren als gevolg hiervan? Hoe denkt u recht te doen aan de tekorten waarmee de eilanden de afgelopen twee jaar hebben gekampt?

Is het waar dat uit het referentiekaderonderzoek blijkt dat de vrije uitkering minimaal 42,9 miljoen dollar en maximaal 61,1 miljoen dollar zou moeten zijn? Zo nee, over welke bedragen gaat het dan?

Is het waar dat u geen toezeggingen kon doen over een mogelijke verhoging van de vrije uitkering indien blijkt dat deze (structureel) te laag zouden zijn? Zo ja, hoe verhoudt deze uitspraak zich tot de toezegging2 van uw voorganger dat eventuele wijzigingen in de vrije uitkering bij de voorjaarsnota verwerkt zouden worden? Bent u alsnog bereid zich klip en klaar te conformeren aan de uitkomsten van het referentiekaderonderzoek en de vrije uitkering als zodanig te corrigeren? Bent u tevens bereid uit te sluiten dat er extra bezuinigd wordt op de vrije uitkering?

Antwoord 2 t/m 4

In het bestuurlijk overleg van 15 maart jl. heb ik met de bestuurscolleges afgesproken dat het kabinet in het voorjaar met een kabinetsstandpunt komt over de (financiële) vertaling van het referentiekader onderzoek. Ik acht het wenselijk om nu eerst binnen het Kabinet te komen tot een kabinetsstandpunt en dat in het voorjaar – na ook bespreking met de openbare lichamen – aan uw Kamer te zenden. Ik zal uw inhoudelijke vragen dan ook meenemen in het kabinetsstandpunt


X Noot
1

The Daily Herald, 16 maart 2012.

X Noot
2

Zie de toezegging van de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties 2012, 26 oktober 2011 (Handelingen II, vergaderjaar 2011–2012, item 6).