Vragen van de leden Wilders en Tony van Dijck (beiden PVV) aan de minister-president over het Frans-Duitse voornemen om een financiële transactiebelasting in te voeren in de eurozone (ingezonden 18 januari 2012).

Antwoord van minister De Jager (Financiën), mede namens de minister president (ontvangen 21 maart 2012).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van persberichten over het voornemen van kanselier Merkel en de Franse president Sarkozy om binnen de eurozone een financiële transactiebelasting in te voeren?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Deelt u de vrees van VNO-NCW en MKB Nederland dat de invoering van een financiële transactiebelasting kan leiden tot een verlaging van de pensioenuitkering van meer dan 10%2? Deelt u de mening dat dit niet acceptabel is?

Antwoord 2

Ik deel de vrees dat een financiële transactiebelasting kan leiden tot een verhoging van uitvoeringskosten van pensioenfondsen waardoor de financiële resultaten en daarmee de pensioenuitkeringen verder onder druk komen te staan. De precieze gevolgen voor pensioenuitkeringen zijn op dit moment moeilijk te kwantificeren. Pensioendeelnemers worden reeds geconfronteerd met de gevolgen van onder meer de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis. Ook gezien de recent aangekondigde kortingen op de pensioenuitkeringen van bepaalde pensioenfondsen moeten we heel goed nadenken over de gevolgen die een eventuele financiële transactiebelasting met zich meebrengt.

Vraag 3 en 4

Bent u het eens met VNO-NCW en MKB Nederland, alsook het Centraal Planbureau, dat een dergelijke belasting zal leiden tot een structurele krimp van de economie (van 0,53% tot 1,76%), iets wat wij in deze tijden van recessie kunnen missen als kiespijn?2

Bent u bereid zich met klem tegen de invoering van een financiële transactiebelasting te verzetten?

Antwoord 3 en 4

Voor een uitvoerige analyse van de risico’s op een structurele krimp van de economie als gevolg van een eventuele invoering van de financiële transactiebelasting en de mening van de regering over de financiële transactiebelasting zou ik willen verwijzen naar de kabinetsreactie op de CPB evaluatie Financiële Transactiebelasting.


X Noot
1

Wall Street Journal, 14 januari 2012.

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20120114-700886.html

X Noot
2

Brief VNO NCW en MKB Nederland aan de voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten Generaal, 13 december 2011

http://www.vno-ncw.nl/SiteCollectionDocuments/Brieven/brief11-12088.pdf

Naar boven