Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over zakelijke belangen (ingezonden 7 december 2010).

Antwoord van minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de minister voor Immigratie en Asiel, de minister en staatssecretaris van Financiën, de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Defensie, de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de minister en staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (ontvangen 22 december 2010).

Vraag 1 t/ m 5

Bezit u financiële belangen in vennootschappen of ondernemingen? Zo ja, wat zijn de (statutaire) namen daarvan?

Heeft u het beheer van financiële belangen op afstand geplaatst? Zo ja, hoe? Indien u daarbij gebruik maakt van een of meer rechtspersonen, wat zijn de statutaire namen daarvan? In hoeverre zijn natuurlijke personen die hierin een rol spelen, aan te merken als onafhankelijke derde?

Heeft u banden met personen of organisaties die een bijzonder belang hebben bij aangelegenheden die deel uit maken van uw portefeuille?

Welke gedragslijn hanteert u om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, voor het geval onder uw verantwoordelijkheid (rechts)handelingen kunnen of moeten worden verricht welke direct of indirect een voordeel opleveren voor een financieel belang van u of voor personen en organisaties als bedoeld in vraag 3?

Bezit u onroerende zaken in het buitenland? Zo ja, in welk land?

Antwoord 1 t/m 5

Deze vragen zijn beantwoord in Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 894.

Naar boven