Vragen van de leden Smeets en Jacobi (beiden PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de rechtspositie van eigenaren van vakantiehuisjes (ingezonden 9 november 2010).

Antwoord van staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) (ontvangen 7 december 2010)

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Vakantiehuis slecht beschermd»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 t/m 4

Deelt u de mening dat eigenaren die al tientallen jaren een vakantiehuisje bezitten op een camping beter beschermd moeten worden tegen het «ordinair uitponden» door de grondeigenaar? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Het verblijfsrecreatiebeleid is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Met ingang van 1 januari 2008 is de landelijke kampeerregelgeving van de toenmalige Wet op de openluchtrecreatie ingetrokken en gedecentraliseerd naar de gemeenten. Het is dus niet aan mij daarover een beleidsstandpunt in te nemen.

Welke extra compensatie in welke vorm dan ook kunnen deze eigenaren tegemoet zien in voorkomende gevallen?

Welke maatregelen zijn mogelijk om de rechtspositie van deze eigenaren, die gedwongen worden hun plekje op te geven en tegen hoge kosten hun eigendom moeten weghalen, te verbeteren?

Antwoord 2 t/m 4

De rechten en plichten van recreatieondernemer en verblijfsrecreanten worden geregeld in privaatrechtelijke overeenkomsten. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de burgerlijk rechter. Daarnaast zijn op veel overeenkomsten de RECRON-voorwaarden van toepassing.

De RECRON-voorwaarden gelden voor driekwart van de kampeerbedrijven in de recreatiesector en beslaan circa 90% van de op die bedrijven aanwezige vaste standplaatsen. Ook bij geschillen over overeenkomsten waar de RECRON-voorwaarden niet van toepassing zijn, worden deze doorgaans als referentiekader gebruikt door de burgerlijk rechter.

De RECRON-voorwaarden komen tot stand in overleg tussen RECRON, ANWB en Consumentenbond en zijn beschikbaar via de website van de SER. Geschillen over de uitvoering van de overeenkomsten, waar de voorwaarden op van toepassing zijn, kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie.


XNoot
1

Trouw, «Vakantiehuis slecht beschermd», 4 november 2010.

Naar boven