Vragen van het lid Berndsen (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het niet kunnen waarmaken van de belofte om 3000 extra agenten te realiseren (ingezonden 22 oktober 2010).

Mededeling van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 15 november 2010).

Vraag 1

Herinnert u zich de belofte uit het regeerakkoord van deze regering om de operationele sterkte uit te breiden met 3000 agenten?1

Vraag 2

Wat is de nulmeting voor het huidige aantal agenten, inclusief welke datum deze nulmeting betreft?

Vraag 3

Kunt u de rekenmethode volkomen inzichtelijk maken waarmee u bepaalt of de 3000 agenten er op termijn bij zijn gekomen?

Vraag 4

Hoe verhoudt uw belofte zich tot de zorgen van de korpsbeheerder van Friesland, die aangeeft dat het extra geld dat het nieuwe kabinet heeft toegezegd onvoldoende is om het tekort weg te werken, laat staan om 3000 mensen extra aan te nemen?2

Vraag 5

Bent u bekend met het Normkostenonderzoek Politie?3

Vraag 6

Wat is uw reactie op de uitkomst van het onderzoek dat de huidige sterkte van de korpsen niet betaalbaar is en dat er al een tekort is van 260 miljoen euro?

Vraag 7

Hoe denkt u met de door u beoogde intensivering van 300 miljoen euro dit tekort te dichten en tegelijkertijd 3 000 nieuwe agenten aan te nemen?4

Vraag 8

Hoe verhoudt uw verklaring dat de invoering van de nationale politie structureel 230 miljoen zal opleveren zich tot de afspraken die het vorige kabinet heeft gemaakt om de bedrijfsvoering (PIOFACH-taken) van de politie te centraliseren en waarvoor reeds 200 miljoen euro is ingeboekt?

Vraag 9

Hoe verhoudt uw belofte zich tot de aangenomen motie Van Raak van 23 juni 2010, waarin de regering werd opgeroepen niet te bezuinigen op de politie, maar waar het demissionaire kabinet geen gehoor aan heeft gegeven?5

Vraag 10

Hoe verhoudt uw belofte zich tot de reactie van de burgemeester van Den Haag, die beweert dat de korpsbeheerders met elkaar hebben berekend wat het akkoord echt betekent en dat als alles bij elkaar wordt opgeteld en afgetrokken 130 miljoen in de komende jaren moet worden ingeleverd, dat de cijfers uitwijzen dat er helemaal niet meer geld naar de politie gaat en zijn conclusie dat de stad Den Haag er per saldo 98 agenten op achteruit gaat?6

Vraag 11

Hoe verhoudt uw belofte zich tot de reactie van de burgemeester van Nijmegen, die beweert dat objectief onderzoek heeft aangetoond dat er honderden miljoenen te weinig beschikbaar zijn gesteld om de politiekosten – salaris, uniform, auto, alles – te betalen?7

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Berndsen (D66) van uw Kamer aan de minister van Veiligheid en Justitie over het niet kunnen waarmaken van de belofte om 3 000 extra agenten te realiseren niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


XNoot
1

Vrijheid en Verantwoordelijkheid. Concept Regeerakkoord VVD-CDA, 30 september 2010, p. 41.

XNoot
2

de Volkskrant, 1 oktober 2010: «Geen geld voor 3000 nieuwe politieagenten».

XNoot
3

Normkostenonderzoek Nederlandse Politie, http://www.politie.nl/ImagesLandelijk/normkostenonderzoek_tcm31–579429.pdf

XNoot
4

Bijlage bij het regeerakkoord VVD-CDA, 30 september 2010, p. 22.

XNoot
5

Kamerstuk 29 628, nr. 212.

XNoot
6

http://www.westonline.nl/nieuwsitem/44909 , 5 oktober 2010: «Van Aartsen: Regeerakkoord slecht voor steden»; De Telegraaf, 13 oktober 2010: «Minder agenten in Den Haag».

XNoot
7

De Gelderlander, 7 oktober 2010: «»t Regeerakkoord is weinig hoopvol».

Naar boven