Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over problemen bij hogeschool INHolland (ingezonden 15 oktober 2010).

Antwoord van staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 12 november 2010).

Vraag 1

Wat is uw oordeel over het bericht dat de bestuursvoorzitter van INHolland alsnog een jaarsalaris krijgt doorbetaald, terwijl hij deze week is opgestapt?1

Antwoord 1

Momenteel wordt op basis van de informatie die ik heb ontvangen van de Raad van Toezicht onderzocht welke stappen ondernomen kunnen worden. Hierover ontvangt u voor het Algemeen Overleg op 18 november a.s. een brief.

Vraag 2

Vindt u een jaarsalaris van ruim 180 000 euro een «sobere ontslagvergoeding»? Kunt u zich voorstellen dat veel mensen niet begrijpen dat iemand die vanwege wanbestuur opstapt, alsnog een jaarsalaris meekrijgt?

Antwoord 2

Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3

Is het in de publieke sector gebruikelijk dat wanneer iemand zelf ontslag neemt, hij nog een jaar wordt doorbetaald? Zo nee, waarin verschilt de heer Dales van anderen?

Antwoord 3

Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 4

Deelt u de mening dat de opgestapte bestuursvoorzitter van een publieke instelling niet in aanmerking dient te komen voor doorbetaling van zijn salaris tot oktober volgend jaar? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 5

Hoe kan het dat de vicevoorzitter van INHolland 10 000 euro meer verdient dan de heer Dales en daarmee boven de premiernorm uitkomt? Wat is de stand van zaken rond het wetsvoorstel topinkomens publieke sector?2

Antwoord 5

Uit mijn gegevens over 2009 komt dit verschil niet naar voren en wordt het bedrag van € 226 000,- niet overschreden.

De verantwoordelijkheid van het wetsvoorstel ligt bij de minister van BZK. Deze werkt op dit moment het nader rapport uit.

Vraag 6

Is het waar dat tenminste één van de bestuurders van INHolland in 2009 al op de hoogte was van de verkorte afstudeertrajecten? Zo nee, hoe kan het dat betrokkenen het «zo goed als onmogelijk» achten dat zij hiervan niets wist?

Antwoord 6

Dit aspect maakt onderdeel uit van het lopende inspectieonderzoek. Daar wil ik niet op vooruitlopen.

Vraag 7

Hoe oordeelt u over het feit dat betrokkenen niet met hun naam in de krant willen, «uit angst voor hun baan»? Deelt u de mening dat werknemers van een school te allen tijde vrijuit moeten kunnen spreken over wanbeleid op hun instelling? Hoe staat het met de klokkenluidersregeling in het onderwijs?

Antwoord 7

Ja die mening deel ik. De vraag of er in deze zaak sprake is (geweest) van onoorbare druk op docenten is onderdeel van het inspectie onderzoek. Daar wil ik niet op vooruitlopen. De inspectie zal daarnaast in 2011 een verkenning uitvoeren naar de sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Ongewenste druk op het personeel is als speciaal aandachtspunt toegevoegd aan deze verkenning.

Vraag 8

Waarom worden de «de beide zittende bestuursleden door de Raad van Toezicht niet verantwoordelijk geacht voor de situatie vóór Dales tijd»? Zij waren toen toch ook al lid van het bestuur? Wilt u over deze merkwaardige redenering in gesprek gaan met de Raad van Toezicht?

Antwoord 8

Zie het antwoord op vraag 6.

Vraag 9

Wat voor maatregelen gaat u nemen indien blijkt dat niet alleen de bestuursvoorzitter, maar het gehele bestuur van INHolland in gebreke is gebleven rond de diplomafraude? Kunt u de Raad van Toezicht overrulen indien zij in een dergelijk geval niets onderneemt?

Antwoord 9

In het spoeddebat over topinkomens van 3 november jl. heb ik aangegeven dat Raden van Toezicht een eigenstandige bevoegdheid hebben. Als er echter sprake is van gerede twijfel over de bestuurbaarheid van een instelling dan zou de overheid de bevoegdheid moeten hebben om in te grijpen. Ik heb toegezegd daar in een aparte brief aan de Kamer op terug te komen en te laten weten welke mogelijkheden ik op dat punt zie. Ik zal in april, gelijktijdig met het verschijnen van het eindrapport van de inspectie, met nadere voorstellen komen.

Vraag 10

Gaat u de recente onthullingen betrekken bij het onderzoek dat de Inspectie uitvoert en wat april volgend jaar naar buiten komt?

Antwoord 10

Ja.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Ferrier, ingezonden 15 oktober 2010 (vraagnummer 2010Z14880).


XNoot
1

De Telegraaf, «Salaris Dales doorbetaald»,13 oktober 2010.

XNoot
2

NRC, 13 oktober 2010.

Naar boven