Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011332

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Irrgang (SP), Dikkers (PvdA), Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD) en Peters (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over topsalarissen bij ontwikkelingsorganisatie SNV (ingezonden 25 juni 2010).

Nader antwoord van staatssecretaris Knapen (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 1 november 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nrs. 2903 en 3215 en Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 257.

Vraag 1

Afgaande op berichten1 over het voorstel van SNV om de hoge directiesalarissen te bevriezen en de reactie van u hierop om deze hoge salarissen te verrekenen met de subsidie: op wat voor manier gaat u dit voorstel in de praktijk brengen? Kunt u aangeven hoe deze verrekening vorm krijgt? Vanaf wanneer gaat dit in? Zal dat met terugwerkende kracht zijn?

Antwoord 1

Vastgestelde verschillen tussen directiesalarissen en de DG-norm kunnen achteraf worden verrekend met de eveneens achteraf vastgestelde subsidie over een bepaald jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de beloningscomponenten: bruto salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Over de manier waarop verrekening van de vastgestelde verschillen plaats zal vinden, zal ik met SNV zo spoedig mogelijk nadere afspraken maken.

Vraag 2

Zijn er nog meer ontwikkelingsorganisaties die niet onder het medefinancieringsstelsel (MFS) vallen, waar hoge directiesalarissen worden uitgekeerd, boven de afgesproken bovengrens van salarissen voor directeuren? Zo ja, welke?

Antwoord 2

Ik verwijs u naar de kamerbrief van 27 oktober 2010 (DSO/MO-480/10) betreffende het onderzoek naar directeurssalarissen.

Vraag 3

Bent u bereid aan te dringen op een plafond voor salarissen bij ontwikkelingsorganisaties die voor het grootste deel door de overheid worden gefinancierd, ook als deze organisaties niet onder het MFS vallen? Zo ja, kan dat op korte termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Ja. Ik zal met niet MFS organisaties die grotendeels door de overheid worden gesubsidieerd nadere afspraken maken om aan de DG-norm te gaan voldoen. Voor MFS organisaties is de DG-norm zoals bekend per 1 januari 2011 van kracht.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Driessen (PVV), ingezonden 25 juni 2010 (vraagnummer 2010Z09924)


XNoot
1

Nu.nl, 23 juni 2010

http://www.nu.nl/economie/2276633/ontwikkelingsorganisatie-bevriest-salaris-directie.html

De Telegraaf, 24 juni 2010

http://www.telegraaf.nl/binnenland/7030250/__Verhagen_kort_hulporganisatie__.html?sn=binnenland