Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112294

Vragen van het lid Smits (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de kosten van de MBO Raad (ingezonden 19 april 2011).

Antwoord van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 20 april 2011).

Vraag 1

Hoeveel belastinggeld ontvangt de MBO Raad al dan niet via projecten of subsidies van het Rijk?

Antwoord 1

Het Ministerie van OCW heeft geen directie structurele subsidierelatie met de MBO Raad. De MBO Raad wordt gefinancierd door middel van contributies van haar leden in casu de instellingen. Het Ministerie van OCW heeft in 2010 € 1 100 000 aan incidentele projectgelden c.q opdrachten aan de MBO Raad verstrekt die vooral betrekking hadden op kwalitatieve impulsen voor de sector als geheel. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van examenprofielen en het school-ex programma.

Vraag 2

Hoeveel geld ontvangt de MBO Raad jaarlijks van bekostigde mbo-instellingen?

Antwoord 2

Volgens informatie van de MBO Raad bedroeg dit bedrag in 2009 ongeveer 7,2 miljoen euro.

Vraag 3

Waarom is het jaarverslag van de MBO Raad niet openbaar?

Antwoord 3

De MBO Raad is geen publieke of semipublieke organisatie, die publieke verantwoording verschuldigd is. Als private vereniging is de MBO Raad niet wettelijk verplicht het jaarverslag en de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

Vraag 4

Bent u bereid de Kamer zo snel mogelijk een kopie van het jaarverslag van de mbo Raad op te sturen? Zo neen, waarom is er zoveel schimmigheid omtrent een club die (al dan niet indirect) zoveel belastinggeld ontvangt?

Antwoord 4

De MBO Raad heeft zich bereid getoond om de openbaarmaking van het jaarverslag voor te leggen aan haar leden. De toestemming van de leden is nodig, omdat in een vereniging de leden daarover beslissen. Als de leden van de MBO Raad een positief besluit nemen, is openbaarmaking zo spoedig mogelijk te verwachten.

Vraag 5

Hoeveel geld komt er jaarlijks vrij om te investeren in het beroepsonderwijs wanneer de MBO Raad per direct wordt opgeheven?

Antwoord 5

De leden bepalen of de vereniging al dan niet wordt opgeheven. Bovendien: u moet niet vergeten dat de MBO Raad ook taken uitvoert (zoals CAO onderhandelingen) die niet zomaar door een ander kunnen worden overgenomen.

Vraag 6

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voorafgaand aan het algemeen overleg over het mbo op 20 april 2011? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6

Ja.