Vragen van de leden Haverkamp en Omtzigt (beiden CDA), Neppérus en Van der Burg (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over informatie over Nederlandse charitatieve instellingen (ingezonden 14 december 2010).

Mededeling van staatssecretaris Weekers (Financiën) (ontvangen 16 februari 2011).

Vraag 1

Bent u bekend met de internetpagina’s: http://www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken/ over in Nederland geregistreerde ANBI’s, die als goed doel belastingfaciliteiten genieten en met http://www.charity-commission.gov.uk?

Vraag 2

Kunt u aangeven waarom hier slechts de vestigingsplaats van de instelling genoemd wordt en niet een internetpagina, postadres en/of contactpersoon?

Vraag 3

Kunt u een vergelijking maken van de informatie die Engelse charitatieve instellingen openbaar moeten maken en die Nederlandse charitatieve instellingen openbaar moeten maken voor het publiek?

Vraag 4

Vindt u dat het Engelse voorbeeld navolging verdient, bijvoorbeeld in het kader van de nieuwe Geefwet? Bent u bereid dit toe te zeggen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de rapportage op basis waarvan de Belastingdienst tot het oordeel komt of organisaties voldoen aan de vereisten van de ANBI status inzichtelijk moeten worden voor een ieder, het liefst via internet?1 Wilt u dit voorstel uitwerken in de startnotitie in het onderdeel Geefwet? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

Hierbij verzoek ik u mij uitstel te verlenen tot 15 maart 2011 voor de beantwoording van de Kamervragen van de leden Haverkamp en Omtzigt (beiden CDA) en Neppérus en Van der Burg (beiden VVD) over informatie over Nederlandse charitatieve instellingen.

De reden van het uitstelverzoek is gelegen in de tijd benodigd voor interdepartementale afstemming.


X Noot
1

Op www.belastingdienst.nl wordt aangeven op basis van welke voorwaarden aan een organisatie de ANBI status kan worden verleend (ANBI: algemeen nut beogende instelling).

Naar boven