Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20111234

Vragen van het lid Eijsink (PvdA) aan de minister van Defensie over het aantal vlieguren per F-16 gedurende de afgelopen jaren (ingezonden 4 januari 2011).

Antwoord van minister Hillen (Defensie) (ontvangen 28 januari 2011).

Vraag 1

Kunt u de Kamer een actualisering geven van het overzicht «totaal aantal vlieguren F-16 (per tail nummer) per 20 september 2007» voor de volgende data: 31 december 2007, 31 december 2008, 31 december 2009 en 31 december 2010?

Antwoord 1

Een overzicht van de aantallen vlieguren is in de bijlage opgenomen. Het betreft een overzicht van de vlieguren van zowel de 87 F-16 toestellen die Defensie aanhoudt, als van de achttien overtollige F-16 toestellen die zijn verkocht aan Chili als gevolg van de maatregelen uit de beleidsbrief «Wereldwijd dienstbaar» (Kamerstuk 31 243, nr. 1). Over deze verkoop is de Kamer geïnformeerd op 25 mei 2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 183). Nederland heeft in november 2010 zes toestellen aan Chili overgedragen en de overige twaalf toestellen zullen dit jaar volgen. De tailnummers van al deze toestellen zijn met een asterisk aangegeven.

Vraag 2 en 3

Tot welke ontwikkeling leidt dit voor het aantal gemiddelde vlieguren per F-16 over de afgelopen vijf jaar?

Indien de ontwikkeling van dit gemiddelde aantal vlieguren afwijkt van uw verwachting eerder dit jaar, welke oorzaken kunt u daarvoor dan aangeven?

Antwoord 2 en 3

In de brief van 31 maart 2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 160) zijn de gemiddelde aantallen vlieguren per toestel in de afgelopen jaren tot en met 2008 vermeld.

In de beantwoording van vragen over de aantallen vlieguren per F-16 (Handelingen TK 2009–2010, aanhangsel 1479) is het gemiddelde aantal vlieguren per toestel in 2009 gemeld. Dat bedroeg 183,3 uur. Het gemiddelde aantal vlieguren in 2010 was 182,5 uur. Dit aantal heeft betrekking op de 87 toestellen die Defensie aanhoudt. Het jaarlijkse aantal vlieguren per toestel heeft zich als volgt ontwikkeld.

 • 151,4 uur in 2006, 111 toestellen

 • 168,5 uur in 2007, 108 toestellen

 • 174,4 uur in 2008, 105 toestellen

 • 183,3 uur in 2009, 87 toestellen

 • 182,5 uur in 2010, 87 toestellen

Het totale aantal begrote vlieguren voor de F-16 in 2010 bedroeg 17 000. In totaal zijn 16 013 uren gevlogen. Hiervan zijn 15 879 uren gevlogen door de 87 F-16’s die Defensie aanhoudt en 134 uren door de andere F-16’s.

Vanwege de beperkte inzetbaarheid van de F-16-vloot in 2010 zijn 1 000 uren minder met de F-16 gevlogen dan verwacht. De inzetbaarheid van de F-16’s staat onder druk door de veroudering van het toestel, teruglopende voorraden van onderdelen en meer in het algemeen de problemen met de materiële exploitatie.

Vraag 4 en 5

Kunt u de Kamer een overzicht geven van de kostenontwikkeling ten aanzien van het onderhoud per vlieguur van de F-16’s over de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010?

Kunt u de Kamer een overzicht geven van de procentuele stijging van de onderhoudskosten, uitgesplitst in verschillende kostenposten, per vlieguur van de F-16’s over de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010?

Antwoord 4 en 5

De uitgaven voor het onderhoud van de F-16’s kunnen worden verdeeld over de volgende posten.

 • Uitgaven voor personeel dat onderhoud aan de F-16 uitvoert en voor personeel dat (logistieke) ondersteuning biedt voor dit onderhoud. Het betreft personeel van de vliegbases Leeuwarden en Volkel, personeel van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en enkele functionarissen die in de Verenigde Staten zijn geplaatst waar veertien Nederlandse F-16’s zijn gestationeerd voor de opleiding en training van vliegers.

 • Uitgaven voor onder meer de reparatie of vervanging van onderdelen en voor instandhoudingsprogramma’s om bijvoorbeeld scheurvorming en corrosie tegen te gaan. De financiële administratie biedt geen mogelijkheden deze uitgaven over de afgelopen jaren verder onder te verdelen.

In het onderstaande overzicht zijn de personeelskosten voor het onderhoud aan de in de Verenigde Staten gestationeerde F-16’s niet verwerkt. Voor dit onderhoud wordt personeel van de Air National Guard ingehuurd. Dit maakt deel uit van een overeenkomst met de Amerikaanse overheid waarin onder meer ook het gebruik van de infrastructuur, de transportkosten en de brandstofkosten zijn opgenomen. De waarde van de totale overeenkomst (periode 2007 tot en met 2010) bedraagt $ 122 miljoen. Tot en met 31 december 2010 is in totaal € 75,8 miljoen ($ 102,1 miljoen) betaald. In de financiële administratie worden de uitgaven voor de inhuur van dit onderhoudspersoneel niet afzonderlijk gespecificeerd. Overigens zijn de in de Verenigde Staten gestationeerde F-16’s onlangs verplaatst van de vliegbasis Springfield naar de vliegbasis Tucson.

Bij de uitgaven voor reparaties en vervanging van onderdelen en de instandhoudingsprogramma’s dienen de volgende kanttekeningen te worden geplaatst.

 • De uitgaven voor reparaties en de aanschaf van onderdelen worden voor een groot deel gedaan op grond van Foreign Military Sales (FMS-)overeenkomsten met de Amerikaanse overheid. Met de geleverde onderdelen worden de tekorten op de vliegbases of de voorraad bij het Logistiek Centrum Woensdrecht van de DMO aangevuld. Vanwege lange aanbestedingstrajecten en levertijden, voorschotbetalingen en verrekening achteraf op grond van facturen, houden de uitgaven in een bepaald jaar geen rechtstreeks verband met de in dat jaar gerealiseerde vlieguren.

 • In 2006 is de betalingssystematiek met voorschotbetalingen voor FMS- contracten gewijzigd van kwartaal- naar maandelijkse voorschotten. De uitgaven in 2007 zijn relatief laag omdat na de omschakeling eerst kon worden geput uit nog niet volledig benutte kwartaalvoorschotten van het voorgaande jaar.

 • In 2008 beschikte Defensie over 105 operationele F-16’s. Als gevolg van de maatregelen uit de beleidsbrief «Wereldwijd dienstbaar» is dit aantal in 2009 verlaagd naar 87.

 • De lagere uitgaven over 2010 geven een vertekend beeld. Vanwege de financiële problematiek is in dit jaar ingeteerd op de voorraden terwijl Defensie nauwelijks contracten kon sluiten voor de reparatie of de aanschaf van nieuwe onderdelen. Ook instandhoudingsprogramma’s zijn uitgesteld. De effecten hiervan zullen nog geruime tijd voelbaar zijn omdat met de sluiting van nieuwe contracten lange aanbestedingstrajecten en lange levertijden zijn gemoeid. Om toestellen alsnog inzetbaar te maken worden vaker dan normaal bruikbare onderdelen van het ene toestel gebruikt voor een ander toestel. Defensie probeert dit zoveel mogelijk te beperken omdat hierdoor de onderhoudswerklast verder toeneemt. De Kamer is over de geschetste situatie eerder geïnformeerd met onder meer de brief van 18 november 2010 (Kamerstuk 32 500 X, nr. 16) en de op 7 december 2010 verzonden beantwoording van vragen over de inzetgereedheid van de F-16’s (Handelingen TK 2010–2011, aanhangsel 711).

Gelet op het voorgaande kan geen verband worden gelegd tussen de in het onderstaande overzicht vermelde uitgaven in een jaar en de vlieguren in hetzelfde jaar. Ondanks de kanttekeningen kan wel worden geconstateerd dat de uitgaven in de periode 2007 tot en met 2009 zijn gestegen. Zoals toegelicht geven de lagere uitgaven in 2010 een vertekend beeld. De uitgaven zijn vermeld in miljoen euro’s en in het loon- en prijspeil van de desbetreffende jaren.

 

2007

2008

2009

2010

Uitgaven personeel

€ 50,6

€ 50,7

(+ 0,2%)

€ 51,5

(+ 1,6%)

€ 51,8

(+ 0,6%)

Reparaties, vervangingen, programma’s

€ 58,2

€ 67,4

(+ 15,8%)

€ 71,3

(+ 5,8%)

€ 61,0

(– 14,4%)

Door de veroudering van de vliegtuigconstructie en de mechanische en elektronische componenten zullen de onderhoudsinspanning en de kosten voor preventief en correctief onderhoud blijven toenemen. Komend voorjaar zal ik de Kamer met de beleidsbrief informeren over de wijze waaropeen hernieuwd evenwicht tussen het ambitieniveau, de omvang en samenstelling van de krijgsmacht en de beschikbare middelen tot stand zal worden gebracht.

Vraag 6

Kunt u de Kamer een overzicht geven van het aantal gemaakte vlieguren in Afghanistan per tail nummer en per jaar dat de F-16’s actief waren in dit land? Kunt u hierbij inzichtelijk maken wat het verschil was tussen het aantal geplande uren, en het aantal daadwerkelijk gevlogen vlieguren?

Antwoord 6

In de bijlage is tevens het overzicht opgenomen van de vlieguren per tailnummer in Afghanistan. Het betreft de inzet voor de operatie Enduring Freedom in 2002–2003 en voor ISAF vanaf 2004. De uren in het overzicht zijn inclusief de uren die nodig zijn om toestellen van en naar Afghanistan te vliegen. In de periode 2002–2005 werden vlieguren niet centraal gepland. Enkele van de boven Afghanistan ingezette toestellen hebben een hoog aantal vlieguren. Dit was mogelijk door deze toestellen de hoogste prioriteit te geven bij het onderhoud. Dergelijke hoge aantallen vlieguren zijn niet representatief voor het gemiddelde aantal uren dat voor de volledige F-16 vloot haalbaar is.

Bijlage

Totaal aantal vlieguren F-16 per tailnummer

Tailnr.

Leverdatum

Totale vlieguren per 31 dec 2007

Totale vlieguren per 31 dec 2008

Totale vlieguren per 31 dec 2009

Totale vlieguren per 31 dec 2010

A1864*

16-7-1984

3 895,9

4 112,3

4 125,1

4 143,5

A1866

16-8-1984

3 793,6

3 906,9

4 135,6

4 293,7

A1867*

28-8-1984

3 754,3

3 754,3

3 755,3

3 756,7

A1868

1-10-1984

3 625,9

3 910,6

4 163

4 294,5

A1869*

31-10-1984

3 740,2

3 886,7

4 035,6

4 056,2

A1870

22-11-1984

3 478,4

3 694,3

3 929,7

4 203,9

A1871

6-12-1984

3 256,3

3 479,1

3 772,6

4 116,2

A1872

18-12-1984

3 906,3

4 201

4 432,8

4 495,1

A1873

25-1-1985

3 309,2

3 599,7

3 928,1

4 266,1

A1874*

13-2-1985

4 212,1

4 531,6

4 636,3

4 637,6

A1875*

25-2-1985

3 896,8

4 191,5

4 251,2

4 251,2

A1876

1-4-1985

3 893,1

4 119,2

4 264,6

4 486,8

A1877

18-4-1985

3 755,3

4 004,1

4 395,4

4 544

A1879

30-5-1985

3 488,7

3 732,8

3 890,4

4 193,2

A1881

26-6-1985

3 675

3 877,7

3 963,9

4 199,2

A1882

27-7-1984

3 311,8

3 542,2

3 663,7

3 879

A1884

18-1-1985

3 894,7

3 911,3

4 043,2

4 181,2

A3192*

24-7-1985

4 190,7

4 216,4

4 229,8

4 249,1

A3193

26-8-1985

4 128,6

4 497,1

4 597,9

4 700,8

A3196

31-10-1985

3 220

3 408,7

3 590,3

3 829,7

A3197

29-11-1985

3 208,6

3 240,2

3 240,2

3 295

A3198*

17-1-1986

3 792,3

4 005,8

4 006,3

4 025,3

A3199

17-2-1986

3 761,2

3 969,6

4 263,2

4 686,9

A3201

2-4-1986

3 134,8

3 297,8

3 492

3 602,4

A3202

28-5-1986

3 688,5

3 919,9

4 193,9

4 370,2

A3203

29-5-1986

3 466,9

3 652,2

3 865,6

4 192,8

A3204*

17-6-1986

3 854,8

3 908,1

3 917,9

3 919,7

A3207*

22-8-1986

3 696,1

3 970,3

4 105,3

4 124

A3208

24-7-1985

3 338

3 609,8

3 897,5

4 161,5

A3209

26-9-1985

3 734,8

3 916,7

4 126,4

4 178,9

A3210

31-1-1986

3 016,4

3 106

3 286,4

3 458,5

A3616

14-5-1982

3 221,6

3 303,5

3 480

3 595,2

A3617*

14-6-1982

3 979,8

4 143,3

4 186,9

4 199,2

A3620*

19-7-1982

3 842,3

3 983,5

3 983,5

3 984,3

A3623

25-10-1982

4 064

4 200,3

4 321,1

4 393,2

A3624

2-12-1982

3 478,4

3 582,2

3 732,2

3 998,2

A3627*

18-2-1983

3 902,1

4 207,3

4 398,2

4 400,4

A3628

1-3-1983

3 788,3

3 796,6

3 892

4 202,8

A3630

5-4-1983

3 521

3 622,4

3 649

3 881,5

A3631

5-4-1983

3 299,2

3 299,2

3 330,7

3 383,5

A3632

2-5-1983

3 419,7

3 444,5

3 451

3 574,1

A3635

30-6-1983

4 049

4 049

4 111

4 314,7

A3636*

21-7-1983

4 282,2

4 377,6

4 398,2

4 401,4

A3637

9-8-1983

3 982,1

4 193

4 399,5

4 697,8

A3638

1-9-1983

3 500

3 674

3 910,7

4 080,9

A3640*

16-9-1983

3 879,5

4 187,8

4 189,7

4 191,7

A3641

3-10-1983

3 526,2

3 603,3

3 863,9

4 006,5

A3642

20-1-1984

3 316

3 513,9

3 610,7

3 905,1

A3643

16-3-1984

3 581,6

3 857,8

4 145,6

4 200,5

A3644

13-4-1984

3 147

3 426,1

3 605

3 900,8

A3646

5-6-1984

3 323,5

3 608

3 762,3

3 896,6

A3647

4-7-1984

3 642

3 808,1

4 010,4

4 191

A3648*

20-7-1984

4 161

4 509,4

4 509,4

4 510,4

A4362

23-12-1986

3 787,9

4 037,8

4 291,6

4 509,2

A4365*

30-3-1987

4 160,6

4 308,4

4 308,4

4 312,3

A4366

29-4-1987

3 592,8

3 789,5

4 109,8

4 345,7

A4367

1-6-1987

3 227,3

3 410,9

3 552,2

3 603,4

A4368

6-10-1986

3 485,4

3 628,7

3 694,4

3 868,4

A4369

4-3-1987

3 522

3 672,6

3 842,7

3 912,7

A5135

30-6-1987

3 604,7

3 895,9

4 046,6

4 206,6

A5136

31-7-1987

3 474,2

3 615,5

3 884,2

4 154,4

A5138*

28-9-1987

3 564,5

3 565,1

3 684

3 702,9

A5142

16-2-1988

3 447,8

3 493,4

3 496

3 496

A5144

7-4-1988

3 567,5

3 641,4

3 643

3 893,5

A5145

26-4-1988

3 301

3 605,6

3 883,9

4 026

A5146

20-5-1988

3 421,9

3 602,8

3 767

3 866,4

A6055

1-8-1988

2 891,8

2 954,8

2 992,2

3 200,9

A6057

14-10-1988

3 577,7

3 740,6

3 829,7

4 114

A6058*

29-11-1988

3 864,9

3 990,2

4 076,5

4 079,7

A6060

22-2-1989

3 486,4

3 586,7

3 852,7

4 021,1

A6061

16-3-1989

3 604,6

3 842,6

4 105,5

4 200,1

A6062

30-3-1989

2 265

2 403,5

2 640,9

2 819,2

A6063

30-5-1989

3 573,3

3 761,4

3 951,8

4 197,3

A6064

8-7-1988

3 111,4

3 255,5

3 323,1

3 387,3

A6065

21-12-1988

3 323,3

3 548,3

3 742,9

3 890,9

A7066

23-6-1989

2 062,1

2 118,7

2 215,1

2 297,4

A7067

8-12-1989

2 995,3

3 208,5

3 507

3 614,9

A7508

3-7-1989

3 234,1

3 443,2

3 585

3 727,2

A7509

1-8-1989

3 945,7

4 201,6

4 405,4

4 526,4

A7510

4-9-1989

3 611,6

3 895,6

4 193,3

4 372,9

A7511

26-9-1989

3 895,8

3 998,8

4 235,1

4 554,3

A7512

12-11-1989

2 991,6

3 286,4

3 432,2

3 592,4

A7513

29-1-1990

3 731,1

3 891,5

4 190,1

4 374,7

A7514

2-3-1990

3 291,2

3 582,4

3 885,6

4 107,5

A7515

3-4-1990

2 832,7

3 089,7

3 277,2

3 521,9

A7516

1-5-1990

3 533,5

3 598,8

3 885,7

4 035,9

A8001

22-6-1990

2 818,9

3 012,3

3 290,5

3 547,4

A8002

3-7-1990

2 912,7

2 965,8

3 235,1

3 468,9

A8003

1-8-1990

3 409

3 592

3 693,6

3 904,1

A8004

9-10-1990

3 126,2

3 196,2

3 404,9

3 435

A8005

5-11-1990

3 463,8

3 572

3 752,6

3 909,1

A8006

13-11-1990

3 395,3

3 468

3 554,5

3 556,1

A8008

31-1-1991

3 487,7

3 619,6

3 783,3

3 992,3

A8009

28-2-1991

3 729,8

3 768,1

3 976,5

4 208,6

A8010

29-3-1991

3 270,5

3 430,3

3 613,1

3 820,9

A8011

26-4-1991

3 198,4

3 285,4

3 503,7

3 769,4

A9013

1-7-1991

2 987,3

3 266,9

3 442,6

3 499,3

A9014

31-7-1991

3 613,4

3 909

4 174,4

4 486,4

A9015

29-8-1991

2 668,8

2 767,6

2 897,7

3 007,1

A9016

8-10-1991

2 667,1

2 973,4

3 117,5

3 333,5

A9017

28-10-1991

3 907,4

4 091,7

4 181,7

4 373,3

A9018

29-11-1991

3 099,6

3 220,7

3 435

3 611,6

A9019

6-1-1992

2 936,7

2 986,4

3 185,7

3 337,9

A9020

30-1-1992

3 586,6

3 761,5

3 824,4

4 081,8

A9021

28-2-1992

3 288,5

3 577,8

3 852,9

4 024,9

*Toestellen die zijn verkocht aan Chili

Totaal aantal vlieguren F-16 per tailnummer in Afghanistan

Tailnr.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

A1864

    

189,4

332,9

192,3

  

A1866

    

142,7

326,5

62,9

  

A1868

      

268

  

A1871

      

169,5

153,6

312,1

A1872

92,1

        

A1873

      

265

293,8

241,7

A1874

  

107,8

 

165,2

 

293,8

75,3

 

A1875

134,8

        

A1876

  

91

      

A1877

      

51,2

354,3

46,7

A3192

    

192,2

290,5

   

A3193

      

258,3

  

A3199

  

76,1

  

147,8

126,8

54,3

395,6

A3202

  

140,1

      

A3203

        

283,7

A3205

 

215,1

       

A3207

      

62,5

112,4

 

A3616

       

160,8

 

A3617

  

145,6

      

A3636

   

208

387,2

215,6

   

A3637

  

179,9

 

240

84,4

   

A3638

      

37,1

157,1

 

A3640

135,2

52,8

       

A3642

        

248,6

A3643

       

240,9

 

A3644

        

235,9

A3646

 

253,8

    

213,1

  

A3648

      

216,3

  

A4362

 

241,5

       

A4364

 

214,9

119,1

105,8

212

    

A4365

    

37,4

503,6

19,4

  

A5135

160,6

72,9

    

242,3

  

A5144

      

31

  

A5146

   

78,2

331,5

145,9

   

A6057

   

241,6

347,3

206,5

  

193,5

A6060

 

258,7

       

A7508

74,2

        

A7509

169,3

   

294,9

272,4

   

A7511

86,5

73,1

     

26,1

232,7

A7513

 

351

     

265,3

 

A7514

      

255,8

228,7

 

A7516

 

148,4

       

A8002

       

212,5

25,8

A8003

    

52,5

321,2

136,6

  

A8005

 

262,2

       

A8006

 

223,4

       

A8008

263,6

8,6

       

A8010

182,1

8,8

       

A9013

      

252,5

  

A9014

22,1

186,5

   

259,6

   

A9015

65,2

396,2

 

208,1

260,6

218,9

16,5

  

A9016

      

234,4

  

A9017

 

286,9

 

170,9

236,7

260,7

   

A9018

     

95,4

25,1

  

A9020

    

314,8

164,9

  

188,2

A9021

 

227,2

   

196,6

  

136,3

Totaal gerealiseerd:

1 385,7

3 482,0

859,6

1 012,6

3 404,4

4 043,4

3 430,4

2 335,1

2 540,8

Gepland aantal uren

3 636

3 636

3 274

2 400

2 400