Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet vergoeden van Penthotal bij euthanasie (ingezonden 1 juli 2010).

Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 24 januari 2011). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 3334.

Vraag 1 t/m 4

Wat is uw reactie op het artikel «Nu dood, morgen afrekenen»?1

Vindt u niet dat Penthotal bij de indicatie euthanasie ook voor vergoeding in aanmerking moet komen omdat het een plaats inneemt geheel in lijn met de Euthanasiewet, en een dergelijke «laatste rekening» als navrant wordt beleefd?

Onderschrijft u het standpunt van de KNMP en KNMG dat euthanatica voor volledige vergoeding in aanmerking dienen te komen?

Bent u bereid Penthotal in het basispakket op te laten nemen? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1 t/m 4

Allereerst wil ik u mijn verontschuldigingen aanbieden, dat de beantwoording lange tijd op zich heeft laten wachten. Die tijd was nodig voor overleg en het komen tot een goede beslissing.

Ik acht het niet wenselijk dat er onduidelijkheid bestaat voor apothekers, huisartsen en nabestaanden over de vergoeding van geneesmiddelen. Omdat dit geneesmiddel in medische zin als een algemeen aanvaard onderdeel van de euthanasiebehandeling wordt gezien, dient deze toepassing ervan aangemerkt te worden als onderdeel van de verzekerde aanspraak. De reden dat Penthotal op dit moment niet vergoed wordt voor gebruik in de thuissituatie is dat tot dusver door de leverancier geen aanvraag voor opname in het geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) is ingediend. In beginsel is er echter geen belemmering om het middel in het GVS op te nemen, ook omdat de toepassing ervan zo onder de reikwijdte van de huisartsenzorg valt.

Samen met KNMG, LHV, KNMP, NZA, ZN en CVZ2 ben ik op zoek gegaan naar een adequate en breed gedragen oplossing. Op basis van de uitkomst van dat traject ben ik voornemens om Penthotal, evenals een aantal andere geneesmiddelen waarbij sprake is van een vergelijkbare problematiek, alsnog in het GVS op te nemen. Voordat ik dat doe, wil ik eerst het CVZ vragen mij te adviseren welke plaats in het GVS deze middelen toegewezen dienen te krijgen. Ik verwacht dat dit in het eerste kwartaal 2011 gerealiseerd kan zijn.

Op deze wijze kan de apotheker het middel Penthotal, dan wel andere in dit verband relevante middelen, rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Huisarts noch nabestaanden worden zo met declaratie van deze geneesmiddelen belast, in een situatie die in vele opzichten al zeer veel van hen vraagt.


XNoot
1

De Pers, 1 juli 2010.

XNoot
2

KNMG: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunde; LHV: Landelijke Huisartsen Vereniging; KNMP: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie; NZA: Nederlandse Zorgautoriteit; ZN: Zorgverzekeraars Nederland; CvZ: College voor zorgverzekeringen.

Naar boven