Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de beperking van de loonstijging in de collectieve sector (ingezonden 13 december 2010).

Mededeling van minister Leers (Immigratie en Asiel) (ontvangen 11 januari 2011).

Vraag 1

Klopt het dat het kabinet de lonen in de collectieve sector in 2011 wil bevriezen en dat dit in 2011 € 790 miljoen, in 2012 € 810 miljoen, in 2013 € 830 miljoen, in 2014 € 860 miljoen en in 2015 € 870 miljoen oplevert?1

Vraag 2

Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

Vraag 3

Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

Vraag 4

Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

Vraag 5

Wat zijn de tussendoelen op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

Vraag 6

Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

Vraag 7

Wat is u bekend over de juridische haalbaarheid van deze maatregel(en)?

Vraag 8

Wanneer gaat het kabinet dit doen?

Vraag 9

Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

Vraag 10

Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

Mededeling

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn van drie weken te beantwoorden.

De beantwoording vergt interdepartementale afstemming die binnen deze termijn niet mogelijk blijkt.


XNoot
1

p. 12 van de financiële bijlage van het Regeer- en gedoogakkoord.

Naar boven