Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201090

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

90

Vragen van het lid Jansen (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Financiën over de effecten van de energiebelasting op het gebruik van HRe-ketels. (Ingezonden 13 juli 2009)

1

Is het waar1 dat – bij de huidige tariefstelling van de energiebelasting – het voor de eigenaar van een HRe-ketel financieel aantrekkelijk is om elektriciteit op te wekken óók in situaties waarin hij de opgewekte warmte niet nuttig kan inzetten? Zo nee, kunt u deze conclusie onderbouwen met een rekenvoorbeeld dat gebaseerd is op een gemiddeld huishouden (gebruik 1650 m3 gas en 3.350 kWh per jaar)? Zo ja, onderschrijft u dat dit effect haaks staat op de doelstelling van het programma Schoon & Zuinig?

2

Bent u bereid de energiebelasting zodanig aan te passen dat bovenomschreven perverse prikkel tot energieverspilling wordt weggenomen? Zo ja, bent u bereid hierbij het voorstel2 te betrekken om – budgettair neutraal – een extra schijf van de energiebelasting in te voeren, waarmee zuinig gebruik van energie een extra stimulans krijgt?

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris De Jager (Financiën), mede namens de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (ontvangen 23 september 2009) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 3428

1

Een HRe-ketel is als opvolger van de HR-ketel in hoofdzaak bedoeld om te voorzien in de behoefte aan ruimteverwarming en warm leidingwater, en wordt gestuurd op warmtevraag. De elektriciteit kan alleen worden opgewekt wanneer ook warmte wordt opgewekt. Zoals uit het hiernavolgende rekenvoorbeeld zal blijken, is het financieel niet aantrekkelijk om elektriciteit op te wekken zonder de warmte nuttig in te zetten. Dit laat onverlet dat bij het volgen van de warmtevraag, het gebruik van een HRe-ketel voor een huishouden leidt tot een besparing aan energiekosten.

In het rekenvoorbeeld wordt bij de HRe-ketel uitgegaan van een elektrisch rendement van 17%1. In het door het lid aangehaalde artikel in Vrijhandelsoptiek van 6 juli 2009 wordt bij de HRe-ketel uitgegaan van een elektrisch rendement van 25 tot 30%. Dergelijke percentages worden nog niet bereikt en zullen pas op langere termijn mogelijk worden. Op dit moment ligt het elektrisch rendement van een HRe-ketel ongeveer tussen 12% en 19%.

Voorts moet in het rekenvoorbeeld worden gekeken naar zowel de leveringskosten als de energiebelastingtarieven voor aardgas en elektriciteit (incl. BTW). Aangezien de leveringskosten begin dit jaar fors hoger waren dan in de tweede helft van dit jaar, worden de gemiddelde leveringskosten van zowel januari 2009 als juli 2009 vermeld2.

Gemiddelde leveringskosten januari 2009

Aardgas: € 0,5308 per m3 incl. BTW

Elektriciteit: circa € 0,1126 per kWh incl. BTW

Gemiddelde leveringskosten juli 2009

Aardgas: € 0,3538 per m3 incl. BTW

Elektriciteit: € 0,1058 per kWh incl. BTW

Energiebelasting (EB) 2009

Aardgas (0-5.000 m3): € 0,1580 per m3 (€ 0,1880 incl. BTW)

Elektriciteit (0-10.000 kWh): € 0,1085 per kWh (€ 0,1291 incl. BTW)

Totaal (gemiddelde leveringskosten, EB en BTW)

Aardgas per m3 in januari 2009: € 0,7188

Aardgas per m3 in juli 2009: € 0,5418

Elektriciteit per kWh in januari 2009: € 0,2417

Elektriciteit per kWh in juli 2009: € 0,2349

Uitgaande van de onderste verbrandingswaarde van aardgas (31,65 MJ per m3; overeenkomend met 8,8 kWh energie per m3)3 levert dit het volgende beeld op.

Aardgas kostte in januari 2009 € 0,7188 en in juli 2009 € 0,5418 per kubieke meter. Uitgedrukt in kWh komt dit neer op € 0,0817(€ 0,7188:8,8 kWh) respectievelijk € 0,0616 (€ 0,5418:8,8 kWh).

Bij een elektrisch rendement van 17% is 5,88 kWh aan aardgas nodig om 1 kWh elektriciteit op te wekken. In januari 2009 kostte dit € 0,4804 (€ 0,0817x5,88 kWh) en in juli 2009 € 0,3622 (€ 0,0616x5,88 kWh). Deze kosten liggen aanmerkelijk hoger dan de kosten voor het afnemen van elektriciteit via de energieleverancier, te weten € 0,2417 in januari 2009 resp. € 0,2349 in juli 2009. Een huishouden is in dat geval meer kwijt aan energiekosten, dan wanneer alleen de warmtevraag wordt gevolgd. Het is financieel daardoor niet aantrekkelijk voor een gemiddeld huishouden om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van 3350 kWh zonder daarbij tegelijkertijd de warmte nuttig te gebruiken.

2

Aangezien geen sprake is van een perverse prikkel tot energieverspilling is een aanpassing van de energiebelasting niet nodig.


XNoot
1

 Vrijhandelsoptiek, 6 juli 2009.

XNoot
2

 «14 praktische schone en zuinige voorstellen van de SP-fractie», voorstel 8, aangeboden aan de minister van VROM tijdens het notaoverleg Schoon & Zuinig op 28 oktober 2007, zie: http://paulusjansen.sp.nl/weblog/files/2007/11/mil-20071028-rapschoon-en-zuinig-sp.pdf

XNoot
1

 Bron: Cogen Nederland.

XNoot
2

 Bron: CBS.

XNoot
3

 Onderste verbrandingswaarde: de warmte die vrijkomt bij verbranding zonder de condensatiewarmte van de verbrandingsgassen mee te nemen (het warmtegevend vermogen).