Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010837

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

837

Vragen van de leden De Roon, Tony van Dijck en Graus (allen PVV) aan de ministers van Economische Zaken en van Financiën en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over Chinees neokolonialisme in Europa. (Ingezonden 30 september 2009)

1

Kent u het bericht «China trekt het politieke chequeboek»?1

2

Kunt u een overzicht geven van de waarde van bestaande Chinese investeringen in de EU alsmede van de thans bekend zijnde Chinese investeringsvoornemens in de EU? Idem, voor wat betreft investeringen in Nederland?

3

Kunt u ook een overzicht geven waaruit blijkt in welke mate de Chinese investeringen de verschillende sectoren van de economie betreffen (zowel voor de EU als voor Nederland)?

4

Hoe beoordeelt u de stelling dat China zich met deze mega-investeringen ook politieke invloed in de EU en ook specifiek in Nederland verschaft?

5

Is het waar dat China ook fors investeert in Oekraine en Servië? Neemt u de economische macht en politieke invloed die China daarmee verwerft in aspirant-lidstaten voor de EU, ook mee bij uw beoordeling over de toetreding van deze aspirant-lidstaten? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

6

Kunt u voorts aangeven welke landen tot welke bedragen in het bezit zijn van Nederlandse staatsobligaties ter financiering van de staatsschuld van circa 350 miljard euro?

Antwoord

Antwoord van minister Van der Hoeven (Economische Zaken), mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Financiën (ontvangen 1 december 2009)

1

Ja.

2 en 3

In de periode 2003–2008 heeft China in totaal voor ca. 7,2 miljard euro1 aan directe investeringen in Europa gepleegd. In algemene zin kan worden vastgesteld dat de investeringen plaatsvinden in die sectoren die sterk zijn ontwikkeld in het ontvangende land. In Duitsland wordt veel geïnvesteerd in de machine-industrie, in het VK investeert China in de 2automobielindustrie, in Italië in design. In Frankrijk opereert een aantal Chinese bedrijven in de telecommunicatie.

In dezelfde periode heeft China in totaal voor 3702 miljoen euro aan directe investeringen in Nederland gepleegd. Deze vonden vooral plaats in de sectoren telecommunicatie, logistiek/transport en automotives. Recentelijk investeert China ook technologie/kennis op het gebied van duurzame energie. Chinese bedrijven hebben tot nu toe met name geïnvesteerd in het opzetten van distributiekantoren voor de Europese markt, nauw verbonden met de logistieke kracht van Rotterdam als grootste Europese haven.

4

Nederland is in het algemeen voorstander van een open, op regels gebaseerd wereldhandelssysteem waarbij afspraken op basis van reciprociteit en gelijkwaardigheid gemaakt worden. China heeft zich als lid van de Wereld Handelsorganisatie ook aan dit multilaterale stelsel gecommitteerd. In dat verband is het normaal dat China in de EU investeert en de EU omgekeerd ook met China zaken doet.

Buitenlandse investeringen zijn zeer belangrijk voor Nederland, gezien de additionele werkgelegenheid en welvaart die daaruit voortvloeien. In dat verband is het positief dat China in Nederland investeert. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat private of publieke buitenlandse investeerders vanuit andere dan financieel-economische motieven hebben geïnvesteerd in westerse landen of dat momenteel doen. De publieke belangen worden in Nederland, ook als publieke investeerders wel vanuit politieke motieven zouden handelen, afdoende geborgd door middel van sectorspecifieke wet- en regelgeving, via het staatsdeelnemingenbeleid en met mededingingswetgeving (zie ook de brief van het kabinet hierover TK 31 350, nr. 1 van 15 februari 2008).

5

China is een grote investeerder in Oost-Europa.

Bij beoordeling over de toetreding tot de EU van landen met een lidmaatschapsperspectief, worden de bekende politieke en economische Kopenhagencriteria gehanteerd. De herkomst van buitenlandse investeringen zijn daar geen onderdeel van.

De komende jaren is een lidmaatschapsperspectief voor Oekraïne overigens niet aan de orde.

6

Het is niet mogelijk om te bepalen welke landen (en beleggers) in het bezit zijn van Nederlandse obligaties. De reden hiervoor is dat landen hun beleggingsportefeuilles afgeschermd houden. Dit wordt bovendien bemoeilijkt doordat zij op elk gewenst moment hun posities in Nederlandse staatsobligaties kunnen verkopen. De handel in dit soort producten gebeurt in de meeste gevallen onderhands, zodat derden geen inzage hebben in deze transacties.


XNoot
1

 Handelsblatt, 22 september 2009: «China zückt politisches Scheckbuch» http://www.handelsblatt.com/politik/international/china-zueckt-politisches-scheckbuch;2459411

XNoot
1

 MOFCOM.

XNoot
2

 DNB.