Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

744

Vragen van de leden Leerdam en Bouwmeester (beiden PvdA) aan de ministers van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de realisering van een Jellinek kliniek op Curaçao. (Ingezonden 12 november 2009)

1

Kent u het bericht «Jellinek zal veel toeristen trekken»?1

2

Herinnert u zich de vraag van het lid Bouwmeester2 over of de luxe vorm van verslavingszorg ten koste gaat van de basisverslavingszorg?

3

Waaruit blijkt dat de basisverslavingszorg op de Antillen momenteel op orde is? Wat is de situatie met betrekking tot de vraag naar en het aanbod van behandelplekken? Heeft de basisverslavingszorg voldoende personeel? Zo nee, waar zijn er tekorten en welke actie wordt hierop ondernomen?

4

Deelt u de mening dat, als er financiële middelen door Nederland beschikbaar gesteld worden voor de verslavingszorg op de Nederlandse Antillen, het verbeteren van de basiszorg voor lokale verslaafden op de Nederlandse Antillen prioriteit zou moeten krijgen boven de realisering van een luxe afkickkliniek met als doelgroep voornamelijk welgestelde Nederlandse verslaafden?

5

In ogenschouw nemende dat het gebouw waarin de luxe afkickkliniek gevestigd zal worden al volledig betaald wordt door lokale samenwerkingspartners van Jellinek op de Antillen, hoe evalueert u de mogelijkheden om het gehele project te realiseren zonder financiële steun uit het Programma Samenwerking Nederlandse Antillen?

6

Ziet u mogelijkheden om met de financiële middelen uit het Programma Samenwerking Nederlandse Antillen die nu bestemd zijn voor de luxe afkickkliniek in kwestie een project te realiseren, eventueel in samenwerking met Jellinek, wat zowel ten goede komt aan het bevorderen van werkgelegenheid en het overdragen van kennis en expertise op de Nederlandse Antillen als aan het verbeteren van de basiszorg voor lokale verslaafden? Zo ja, bent u bereid om zich voor een dergelijke oplossing in te zetten?

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris Bijleveld-Schouten (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 23 november 2009)

1

Ja.

2

Ja.

3

De verslavingszorg op de Nederlandse Antillen is een autonome verantwoordelijkheid van het Land Nederlandse Antillen. Ik kan daarom geen uitspraken doen over de situatie met betrekking tot de verslavingszorg op de Nederlandse Antillen.

4

Het Programma Samenwerking Nederlandse Antillen is primair bedoeld als economische stimulans voor de Nederlandse Antillen. Er is daartoe bij het toekennen van het contract getoetst op de criteria waaraan voldaan moet worden. Het verbeteren van de verslavingszorg op de Nederlandse Antillen was niet het primaire doel van de samenwerking en valt ook niet binnen de doelstellingen van het PSNA. De kennis overgedragen aan lokale verslavingsorganisaties en scholen heeft echter wel bijgedragen aan de positieve beoordeling van het projectvoorstel. Het Land Nederlandse Antillen is verantwoordelijk voor de verslavingszorg op de Nederlandse Antillen, over de prioriteiten van dat beleid kan ik geen uitspraken doen.

5

Het project is destijds ingediend voor een financiële bijdrage uit het Programma Samenwerking Nederlandse Antillen en getoetst aan de voorwaarden en criteria van dit programma om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Eén van de criteria waarop wordt getoetst tijdens de evaluatie van projectvoorstellen is de zgn. additionaliteit. Dit criterium bevat onderdelen als risicoprofiel, nieuwheid voor de Antillen, financiële draagkracht indieners en (on)mogelijkheden tot financiering middels commerciële instellingen. Het Jellinek-project heeft aan de beoordelingscriteria voldaan en werd als niet uitvoerbaar beoordeeld zonder financiële steun uit het Programma Samenwerking Nederlandse Antillen.

6

Nee, het Programma Samenwerking Nederlandse Antillen liep in 2007 af. Voor het project in kwestie zijn reeds verplichtingen aangegaan. De betreffende middelen zijn daarmee belegd en kunnen niet voor een ander doel worden ingezet.


XNoot
1

 Het Parool, 9 november 2009.

XNoot
2

 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 649.

Naar boven