Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

718

Vragen van het lid De Krom (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie over polygamie. (Ingezonden 13 november 2009)

1

Bent u bekend met het bericht «Negen Tilburgers zijn dubbel gehuwd»?1

2

Hoe is het mogelijk dat er negen personen met twee huwelijken in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) in Tilburg staan geregistreerd, terwijl polygame huwelijken bij wet zijn verboden? Als de oorzaak hiervan ligt bij regels c.q. internationale verdragen, welke regels c.q. internationale verdragen moeten er dan worden gewijzigd om te voorkomen dat polygame huwelijken in Nederland moeten worden erkend?

3

Hoeveel gevallen van polygamie staan er in het hele land geregistreerd in de GBA?

4

Bent u van oordeel dat er sprake is van rechtsongelijkheid als polygame huwelijken die in het buitenland worden gesloten in Nederland wel worden erkend, terwijl het sluiten van polygame huwelijken in Nederland zélf wettelijk is verboden? Zo ja, deelt u de mening dat om dit gelijk te trekken, in het buitenland gesloten polygame huwelijken in Nederland nooit mogen worden erkend wegens strijdigheid met de Nederlandse wet?

5

Heeft u aanwijzingen dat de Nederlandse wet wordt omzeild doordat mensen in het buitenland trouwen en vervolgens het polygame huwelijk in Nederland laten erkennen? Zo ja, om hoeveel mensen gaat het?

6

Is het mogelijk om verblijfsvergunningen te weigeren of in te trekken in het geval een vreemdeling een polygaam huwelijk heeft?

7

Bent u bereid deze vragen voorafgaand aan het algemeen overleg Inburgering buitenland en huwelijksmigratie op 18 november 2009 te beantwoorden?

Antwoord

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie), mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 19 november 2009)

1

Ja.

2

Zoals onder meer is aangegeven in antwoorden van de Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 oktober 2008 (Tweede Kamer 190, 191 en 192) op vragen van het lid Arib, vragen van het lid Fritsma en vragen van het lid Van Raak, worden polygame huwelijken die door personen met een niet-Nederlandse nationaliteit in het buitenland rechtsgeldig zijn gesloten thans, nog in beginsel als rechtsgeldig erkend, behoudens de beperkingen vermeld in antwoord 4. Dit is gebaseerd op de Wet conflictenrecht huwelijk, die uitvoering geeft aan het Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken (Trb. 1987, 137).

3

Op 17 november 2009 stonden 1374 personen als polygaam gehuwd geregistreerd in de GBA. In 2008 zijn er 4 ingeschreven.

4

De afspraken die in het kader van het internationaal privaatrecht worden gemaakt hebben tot doel de rechten van personen te beschermen en te voorkomen dat die in het ene land wel en in het andere land niet worden erkend. Huwelijken die door vreemdelingen in het buitenland rechtsgeldig zijn gesloten worden erkend tenzij dit in strijd zou zijn met onze openbare orde. Strijd met de openbare orde wordt minder snel aangenomen als de Nederlandse rechtssfeer niet of in mindere mate is betrokken. Niettemin ben ik van mening dat polygame huwelijken niet in onze rechtsorde passen. Om die reden heb ik een rechtsvergelijkend onderzoek laten uitvoeren door de Universiteit Utrecht naar de erkenning van polygame huwelijken volgens regels van internationaal privaatrecht in ons omringende landen. De resultaten van het onderzoek verwacht ik aan het eind van deze maand. Zoals aangegeven in de brief van 2 oktober 2009 inzake huwelijksmigratie en integratie (kamerstukken II, 2009/2010, 32 175, nr. 1) zal aan de hand van het onderzoek een standpunt worden bepaald en zal ook worden bezien of vestiging van strafrechtsmacht ter zake van polygamie buiten Nederland gepleegd door een vreemdeling met vaste woon- of verblijfsplaats in Nederland wenselijk is.

5

Ik heb daar geen aanwijzingen voor. Ik merk daarbij op dat het gaat om erkenning van huwelijken van personen met een niet-Nederlandse nationaliteit.

6

Het toelatingsbeleid houdt op dit punt in, dat slechts één vrouw en de uit haar geboren kinderen worden toegelaten. Indien de in Nederland verblijvende hoofdpersoon met een andere man of vrouw samenleeft, komt de wettelijke echtgenote niet voor een verblijfsvergunning in aanmerking.

7

Voor het antwoord op deze vraag moge worden verwezen naar het bovenstaande.


XNoot
1

 Brabants Dagblad, 12 november 2009.

Naar boven