Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

558

Vragen van het lid Roefs (PvdA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over een glazen overkapping bij de aanleg van de A74. (Ingezonden 9 oktober 2009)

1

Bent u bekend met het artikel «De A74 komt er aan»?1

2

Is het waar dat er in de voorlopige planning bij de aanleg van de A74 geen rekening wordt gehouden met een glazen overkapping? Zo nee, welke financiële, ruimtelijke of andersoortige redenen liggen hieraan ten grondslag?

3

Indien de A74 zonder overkapping wordt aangelegd, is het dan mogelijk om bij de inpassing van de weg de mogelijkheid open te houden om later alsnog een glazen overkapping te plaatsen, om geluidshinder en luchtvervuiling effectief aan te pakken?

4

Bent u van mening dat voor de kosten van de glazen overkapping het overschot van 160 miljoen euro, dat ontstond bij de aanleg van de A73, aangewend kan worden, aangezien dit bedrag was gereserveerd om nog noodzakelijke voorzieningen langs en aan de A73 aan te brengen?

Antwoord

Antwoord van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) (ontvangen 4 november 2009)

1

Ja.

2

Op dit moment bereid ik het OTB voor de rijksweg 74 voor. Daarbij zorg ik natuurlijk voor een goede inpassing en zal het project een goede kwaliteit van de leefomgeving borgen. De aard en locatie van de maatregelen neem ik op in het OTB. Graag ga ik bij het vaststellen van het OTB in op een glazen overkapping. In de laatste voortgangsrapportage heb ik gemeld dat ik in Q1 2010 verwacht het OTB te nemen.

3

Zie antwoord 2.

4

Nee. In het MIRT is in 2007 een te verwachten aanbestedingsmeevaller van € 123 mln voor de A73 vermeld. In 2008 is aangegeven dat daarvan € 23 mln voor projecten in de regio is. Hierover is tussen RWS en de provincie ondertussen een overeenkomst gesloten. € 100 mln is beschikbaar voor de A2 Maasbracht – Geleen. Daarmee is de totale € 123 mln belegd.


XNoot
1

 De Limburger, 2 oktober 2009.

Naar boven