Vragen van de leden Kooiman en Gesthuizen (beiden SP) aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zwangere vrouwen in asielzoekerscentra vijf keer zoveel kans hebben op levensbedreigende complicaties tijdens hun zwangerschap dan Nederlandse vrouwen (ingezonden 23 juli 2010).

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 24 augustus 2010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 3087.

Vraag 1

Klopt het dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2010 onderzoek zal doen naar de kwaliteit van de medische zorg aan asielzoekers? Zo ja, wanneer vindt dit onderzoek plaats en wanneer zullen de resultaten bekend zijn?1

Antwoord 1

In 2010 vindt er conform het Werkplan 2010 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een onderzoek plaats naar de kwaliteit van de gezondheidszorg aan asielzoekers in de nieuwe structuur. De resultaten hiervan zullen voorde zomer van 2011 worden gepresenteerd.

Vraag 2

Bent u bereid er zorg voor te dragen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de uitkomsten van het (nog niet gepubliceerd) onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum, waaruit blijkt dat juist het verblijf in een asielzoekerscentrum de kans op complicaties tijdens en na de zwangerschap enorm vergroot, zal betrekken bij haar? Zo nee, waarom niet?2

Antwoord 2

De IGZ zal de uitkomsten van het onderzoek van het LUMC betrekken bij het door haar uit te voeren onderzoek.


XNoot
1

http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article3121533.ece/Inspectie_onderzoekt_zorg_asielzoekerscentra.html

XNoot
2

http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/36191/slechte_zorg_zwangerschap_in_asielzoekerscentra

Naar boven