Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de minister van Justitie over het bericht dat de gemeente Zundert wordt geteisterd door overvallen, inbraken en berovingen (ingezonden 1 juli 2010).

Mededeling van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 16 juli 2010).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat de gemeente Zundert wordt geteisterd door overvallen, inbraken en berovingen?1

Vraag 2

Kloppen de feiten in dit bericht?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u de toename van de overvallen, inbraken en berovingen? Waaraan is deze stijging volgens u te wijten? Past deze in het licht van de algemene toename van met name overvallen?

Vraag 4

Welke mogelijkheden staan de burgemeester en de politie ten dienste om op te treden tegen deze stijgende golf van geweld? Zijn deze volgens u voldoende? Zo ja, waarom?

Vraag 5

Wordt er naar uw oordeel momenteel adequaat opgetreden door het college van burgemeester en wethouders, de politie en het Openbaar Ministerie?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) van uw Kamer over het bericht dat de gemeente Zundert wordt geteisterd door overvallen, inbraken en berovingen (ingezonden 1 juli 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


XNoot
1

De Telegraaf, 25 juni 2010, www.omroepbrabant.nl

Naar boven