Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-20102743

Vragen van de leden Vendrik en Van Gent (beiden GroenLinks) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de geluidsoverlast voor de kerkdorpen Hernen en Niftrik in de gemeente Wijchen (ingezonden 26 maart 2010).

Antwoord van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) (ontvangen 28 juni 2010). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2401.

Vraag 1

Is het waar dat u op 12 februari 2010 lijsten met handtekeningen heeft ontvangen van Verontruste Bewoners van Hernen en Niftrik, die u schrijven zeer veel last te ondervinden van de A50?

Antwoord 1

Ja, die heb ik ontvangen. Ik zal de brief binnenkort beantwoorden.

Vraag 2

Worden de normen voor geluidsoverlast in deze kerkdorpen overschreden? Zo nee, waar baseert u die stelling op? Zo ja, acht u dat acceptabel?

Antwoord 2

Op basis van de beschikbare akoestische informatie blijkt dat in Hernen en Niftrik geluidsoverlast als gevolg van het verkeer op de A50 optreedt. Mogelijk zijn er enkele woningen met een geluidsbelasting van meer dan 65 dB. In het kader van het Meerjarenprogramma Geluidssanering, dat in 2011 van start gaat, zal hiernaar onderzoek worden verricht en zullen indien nodig maatregelen worden genomen. De op dit moment aanwezige geluidsschermen zijn aangelegd conform de Wet geluidhinder. Sindsdien is als gevolg van groei van het wegverkeer ter plaatse de geluidsproductie gestegen. Of hierdoor de normen voor geluidsoverlast inmiddels zijn overschreden is pas vast te stellen na akoestisch onderzoek. Echter, de Wet geluidhinder bepaalt dat akoestisch onderzoek en geluidsmaatregelen alleen uitgevoerd worden indien sprake is van aanleg of reconstructie. Juist omdat beheersing van geluidsoverlast die het gevolg is van autonome groei van het wegverkeer binnen de huidige wettelijke kaders niet mogelijk is, heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu op 7 december 2009 een wetsvoorstel aan uw Kamer aangeboden op grond waarvan in dergelijke situaties wél maatregelen kunnen worden genomen (Kamerstuk 32252, nr 2).

Antwoord 3

Kunt u bevestigen dat de verkeersintensiteit op de A50 grofweg verdubbeld is ten opzichte van 1987 en de komende jaren tot 2018 bijna verdrievoudigd wordt ten opzichte van 1987.

Antwoord 3

Ja, dat kan ik bevestigen.

Vraag 4

Kunt u verklaren waarom Rijkswaterstaat op 10 april 2008 in een brief aan de gemeente Wijchen belooft nog in datzelfde jaar over te gaan tot de aanleg van Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) tussen knooppunt Paalgraven en de brug Ravenstein, in 2009 uit te breiden met het wegdeel tussen de brug en knooppunt Ewijk, om daar vervolgens op 27 november 2008 op terug te komen?

Antwoord 4

In de brief van 10 april 2008 geeft Rijkswaterstaat inderdaad aan dat in 2008 en 2009 ZOAB zal worden aangelegd op de genoemde locaties. In een brief van 27 november 2008 heeft Rijkswaterstaat aangegeven wegens gebrek aan financiële middelen voorlopig niet tot het aanbrengen van ZOAB over te kunnen gaan.

Vraag 5

Kunt u zich voorstellen dat bewoners van Niftrik en Hernen een beroep op u doen vanwege de «mixed messages» die Rijkswaterstaat uitzendt en bent u van plan ervoor te zorgen dat er snel ZOAB bij hun woonkernen wordt aangelegd, zoals aanvankelijk ook door Rijkswaterstaat beloofd is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5

Ik betreur dat er door Rijkswaterstaat verwachtingen zijn gewekt die vervolgens niet konden worden waargemaakt. Ik heb de intentie om in 2012 op de betreffende locaties ZOAB aan te brengen.

Vraag 6

Bent u überhaupt op enig moment van plan ZOAB aan te leggen bij de dorpen of andere maatregelen te nemen om de geluidsoverlast te beperken, bijvoorbeeld het omlaag brengen van de maximum snelheid? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6

Zoals ik in mijn antwoord op vraag 5 heb aangegeven, heb ik de intentie om in 2012 op de betreffende locaties ZOAB aan te brengen.