Vragen van de leden Van Haersma Buma en Jonker (beiden CDA) aan de minister van Justitie over asielaanvragen van Georgiërs (ingezonden 22 maart 2010).

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 3 mei 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2168.

Vraag 1

Is het waar dat het aantal asielaanvragen van Georgiërs de afgelopen maanden sterk is toegenomen?1

Antwoord 1

Sinds eind 2009 is Nederland inderdaad geconfronteerd met een sterke toename van asielaanvragen van Georgiërs. Naar aanleiding van deze toename zijn door de IND maatregelen getroffen om deze instroom te monitoren en oneigenlijke instroom tegen te gaan.

Gelet op de vermoedelijke achtergronden (zie het antwoord op vraag 3) is besloten om de Georgiërs met één of meer Eurodac-hits daar waar mogelijk in vreemdelingenbewaring te plaatsen. Tevens heb ik in maart jl. besloten om de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning bij terugkeer (tijdelijk) stop te zetten. De genomen maatregelen zijn effectief gebleken. De asielinstroom van Georgiërs is inmiddels sterk afgenomen.

Vraag 2

Hebben meer landen in Europa te maken met een toename van het aantal asielaanvragen?

Antwoord 2

Naast Nederland lijkt Polen het enige land te zijn waar sprake is (geweest) van een opvallend hoge instroom van Georgische asielzoekers. Polen heeft dit in de EU-Raadswerkgroep CIREFI (Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers and Immigration) aangegeven.

Vraag 3

Wat is de achtergrond van deze toename?

Antwoord 3

De exacte achtergrond is onduidelijk. Wel heb ik signalen ontvangen over de achtergronden van de Georgische asielaanvragen. Deze zouden verband houden met:

  • de mogelijkheid en de kwaliteit van de opvang;

  • de mogelijkheid van een financiële bijdrage bij terugkeer naar het land van herkomst.

Vraag 4

In hoeveel gevallen heeft u Dublin-claims kunnen leggen?

Antwoord 4

In de periode tussen 1 december 2009 en 13 april jl. hebben ongeveer 565 asielzoekers met de Georgische nationaliteit een asielaanvraag ingediend in Nederland. In ongeveer 520 gevallen is een Dublin-claim-procedure opgestart. In ongeveer 465 gevallen ging het daarbij om een Dublin-claim op Polen. In ongeveer 115 gevallen is de claim door Polen geaccordeerd. Naar verwachting zal het overgrote deel van de overige claimgevallen ook door Polen worden geaccordeerd.

Vraag 5

Wordt bilateraal, dan wel in het verband van de Raad van Europa, contact onderhouden met Georgië om het land te wijzen op de verplichtingen in het Kaderverdrag inzake de bescher ming van nationale minderheden?

Antwoord 5

Ja, het Adviescomité ter bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa brengt op reguliere basis monitoringsbezoeken aan de landen die partij zijn bij het Kaderverdrag Minderheden, inclusief Georgië. Het meest recente bezoek van het Adviescomité aan Georgië vond plaats in najaar 2009. Het rapport over Georgië wordt, net als de andere rapporten van het Adviescomité, voorgelegd aan het Comité van Ministers (CM). Nederland zal de follow-up door het CM met aandacht volgen. Daarnaast heeft de Nederlandse ambassade in contacten met de Georgische autoriteiten bij diverse gelegenheden gewezen op de bescherming van nationale minderheden. Overigens komt uit signalen die ik hierover heb ontvangen niet naar voren dat er een verband is tussen de stijging in het aantal asielaanvragen en het minderhedenbeleid in Georgië (zie het antwoord op vraag 3).

Vraag 6

Is het waar dat later dit jaar de visumregels voor Georgische onderdanen worden versoepeld? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de toename van het aantal asielaanvragen?

Antwoord 6

Door de Europese Commissie wordt inderdaad gewerkt aan een visumfacilitatie-overeenkomst met Georgië, alsmede aan een readmissie-overeenkomst. Deze is echter nog niet tot stand gekomen. De recente toename van de instroom van asielzoekers uit Georgië is dan ook niet met een dergelijke versoepeling van de visumprocedure in verband te brengen.


XNoot
1

EO radio «Dit is de dag» , 18 maart 2010.

Naar boven