Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010234

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

234

Vragen van de leden Van Beek en Weekers (beiden VVD) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken over het artikel «Opnieuw fiscale sluiproute via paleis». (Ingezonden 18 september 2009)

1

Hebt u kennisgenomen van het artikel «Opnieuw fiscale sluiproute via paleis»?1

2

Is het waar dat u niet op de hoogte was van de oprichting van de Crocus Trust met als statutaire zetel «Paleis Noordeinde»? Had u niet op de hoogte van de oprichting van deze Trust moeten worden gebracht? Wat is de reden dat u hiervan niet op de hoogte bent gesteld?

3

Wanneer is deze Crocus Trust met als statutaire zetel «Paleis Noordeinde» opgericht?

4

Wat is de achtergrond van de Crocus Trust met als statutaire zetel «Paleis Noordeinde»?

5

Wat is de betrokkenheid van de Dienst Koninklijk Huis bij deze Crocus Trust?

6

Moet de Crocus Trust worden toegevoegd aan het eerder verstrekte overzicht inzake de stichtingen met als statutaire zetel «Paleis Noordeinde»2?

7

Waarom heeft de Crocus Trust als postadres «Paleis Noordeinde», en niet het adres van een professionele vermogensbeheerder?

8

Acht u het verstandig dat, gelet op het feit, dat de hier bedoelde constructie, zijnde wettelijk toegestaan, maar feitelijk maatschappelijk omstreden, het «Paleis Noordeinde» als postadres wordt gebruikt? Zo ja, waarom?

9

In hoeverre ondermijnt de Crocus Trust met als statutaire zetel «Paleis Noordeinde» de mogelijkheden van het kabinet om in internationaal verband op te treden tegen dergelijke constructies?

Antwoord

Antwoord van minister-president Balkenende (Algemene Zaken) (ontvangen 5 oktober 2009)

1

Ja.

2 t/m 9

Bij de algemene beschouwingen heb ik de Kamer op 17 september jl. het volgende meegedeeld: «Om iedere schijn van inhoudelijke bemoeienis van het Koninklijk Huis met de stichting Protector Daffodil Trust, waaronder de stichting Crocus valt en het Lysfonds verder te voorkomen, zal door het Koninklijk Huis aan deze stichtingen worden verzocht zich te laten uitschrijven op het adres Paleis Noordeinde». Dit verzoek is inmiddels gedaan en hieraan is uitvoering gegeven.

Verder verwijs ik naar hetgeen de staatssecretaris van Financiën heeft uiteengezet tijdens het vragenuur van uw Kamer op 3 februari jl. (Handelingen II 2008/9, 4123–4125).


XNoot
1

 de Volkskrant, 11 september 2009.

XNoot
2

 Kamerstuk 31 700 I, nr. 4.