Vragen van de leden Van Velzen en Poppe (beiden SP) aan de ministers van Justitie en van Defensie over jongeren die geen baan krijgen na een Halt-straf (ingezonden 29 januari 2010).

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister van Defensie (ontvangen 14 april 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1667.

Vraag 1

Is het waar dat jongeren die ooit een Halt-straf hebben gekregen, geweigerd worden voor banen bij Defensie, beveiligingsbedrijven, marechaussee en/of in de luchtvaart?1

Hoeveel jongeren worden er bij Defensie jaarlijks geweigerd om deze reden?

Hoeveel jongeren worden er bij beveiligingsbedrijven en in de luchtvaart om die reden jaarlijks geweigerd? Kunt u voor al deze sectoren toelichten om welke reden u het acceptabel vind dat een jeugdzonde, die niet tot een veroordeling maar tot een alternatieve afdoening heeft geleid, ertoe leidt dat iemand wordt geweigerd voor een baan?

Antwoord 1

De functies bij Defensie, de Koninklijke Marechaussee en de beveiligingsbedrijven op Schiphol zijn aangewezen als vertrouwensfuncties. Om voor een vertrouwensfunctie in aanmerking te komen dient men te beschikken over een verklaring van geen bezwaar. Hoeveel jongeren er jaarlijks een baan geweigerd wordt om reden van het niet krijgen van een verklaring van geen bezwaar, in relatie tot een Halt-straf, wordt niet geregistreerd.

Alvorens een verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven, wordt ten aanzien van de betrokken persoon een veiligheidsonderzoek ingesteld. Hierbij wordt in geval van justitiële antecedenten uitsluitend gelet op de justitiële en strafvorderlijke gegevens als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en gegevens als bedoeld in de Wet politiegegevens.

Een verklaring van geen bezwaar wordt niet geweigerd enkel vanwege het feit dat betrokkenen in het verleden een Halt-afdoening heeft aanvaard.

De Halt-afdoening kan wel bij de beoordeling van de vraag of iemand een veiligheidsrisico vormt, worden betrokken indien er sprake is van een reeks van strafbare incidenten of in geval er sprake is van een Halt-afdoening vanwege overtreding van een Algemene Plaatselijke Verordening met betrekking tot verdovende middelen.

Vraag 2

Zijn de op de website van Halt genoemde strafbare feiten, waarbij het schadebedrag niet te hoog is, nog steeds het type overtredingen waarvoor jongeren een Halt taak krijgen?2

Antwoord 2

Ja.

Vraag 3

Deelt u de mening dat het niet acceptabel is dat een jongere die als 12 jarige bijvoorbeeld een keer een rotje in een brievenbus heeft gegooid en daarvoor een dag de straat heeft moeten vegen, om die reden geen baan geweigerd mag worden terwijl u tegelijkertijd miljoenen belastinggeld uitgeeft aan allerlei wervingscampagnes om juist jongeren te bereiken?

Antwoord 3

Het gooien van een rotje in een brievenbus en de daarbij behorende Halt-afdoening is geen reden iemand een verklaring van geen bezwaar te weigeren.

Vraag 4

Kunt u toelichten welke argumenten worden gehanteerd om jongeren die ooit een Halt-straf hebben gehad om die reden een baan te weigeren? Kan dit uitgesplitst worden naar de bovengenoemde verschillende sectoren die jongeren weigeren?

Antwoord 4

Zie mijn antwoord op vraag 1.

Vraag 5

Is het niet krijgen van een baan het beoogde effect van een alternatieve afdoening van een relatief licht strafbaar feit gepleegd door een jongere? In hoeverre draagt dit bij aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit?

Antwoord 5

Het niet krijgen van een baan is geen beoogd effect van een alternatieve afdoening. Het hebben van werk is een beschermende factor ten aanzien van recidive in relatie tot preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit.

Vraag 6

Deelt u de mening dat het afdoen van een relatief licht strafbaar feit met een Halt-straf er juist voor zou moeten zorgen dat een jongere geen strafblad krijgt en daarmee de kansen voor zijn toekomstige kansen op werk niet worden verkleind?

Antwoord 6

Ja.

Vraag 7

Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat jeugdzondes, voor zover deze zijn afgedaan met een Halt-straf, niet gebruikt worden om mensen een baan te weigeren?

Antwoord 7

Een Halt-straf, de zogeheten «Halt-afdoening», zorgt ervoor dat minderjarigen die strafbare feiten van betrekkelijk geringe ernst hebben gepleegd buiten het justitiële circuit worden gehouden. Het nemen van extra maatregelen is gezien het bovenstaande niet nodig. Een Halt-afdoening leidt in de regel niet tot het weigeren van het geven van een verklaring van geen bezwaar.


XNoot
1

AD, 28 januari 2010.

XNoot
2

http://www.halt.nl/index.cfm/site/Halt%20Nederland/pageid/55F8D9FE-3048–7291-FDEC6D42869EC85E/index.cfm

Naar boven