Vragen van de leden Ormel, Pieper en Schreijer-Pierik (allen CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een banner met de tekst «Wolven in Nederland» op de website van het ministerie (ingezonden 25 maart 2010).

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 13 april 2010).

Vraag 1 en 9

Sinds wanneer en waarom staat een banner met de tekst «Wolven in Nederland» prominent op de website van het ministerie van LNV?1

Gaat u de banner op de website van het ministerie vervangen en zo ja, wanneer?

Antwoord 1 en 9

De banner naar www.wolveninnederland.nl heeft een week online gestaan: van dinsdag 16 tot woensdag 24 maart. De banner is geplaatst omdat er in de week van 5 maart berichten verschenen in de krant dat de wolf een opmars maakt en op 100 kilometer van de Nederlandse grens is genaderd. Omdat de publicaties veel vragen opriepen bij publiek, lag de vraag op tafel of er op de LNV-site aandacht aan de wolven moest worden besteed. LNV heeft geen specifiek beleid ten aanzien van wolven. Om toch op de vragen van het publiek in te gaan, is op de LNV-homepage een banner geplaatst naar de site www.wolveninnederland.nl.

De banner is verwijderd op 24 maart. Gemiddeld staan banners een week online op de homepage van www.minlnv.nl. Door op de website van LNV te verwijzen naar de site «Wolven in Nederland» kan daarmee de indruk zijn ontstaan dat ook ik de komst van de wolf toejuich. Dat is ten onrechte. Ook ik voorzie problemen als de wolf zich definitief in Nederland hervestigt. Zie mijn antwoord op de vragen 4, 5, 6 en 10 van uw eerdere set vragen.2

Vraag 2, 3 en 4

Kunt u uiteenzetten tot waar de wolven zijn opgerukt? Zijn er aanwijzingen dat de wolven op korte termijn de Nederlandse grenzen bereiken? Worden al voorbereidingen getroffen ten aanzien van mogelijk te treffen maatregelen? Zo, ja waar moeten we dan aan denken?

Acht u het dichtbevolkte Nederland met vele recreanten in de natuur en vele lammetjes, veulens en kalveren in het voorjaar in de wei niet een waar Luilekkerland, waar de wolf zich met genoegen blijvend zal vestigen en voortplanten?

Is het advies om al het vee 's nachts binnen te halen zodra er wolven in Nederland zijn praktisch uitvoerbaar, goed voor het dierenwelzijn en afdoende om het verorberen en opjagen van met name jonge dieren te voorkomen?

Antwoord 2, 3 en 4

Zie mijn antwoord op vraag 3 van uw eerdere set vragen.2 De meest recente berichten betreffen de waarneming van één incidentele wolf op ongeveer 100 kilometer van de Nederlandse grens. Dit incidentele geval geeft echter geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat zich op korte termijn roedels wolven permanent in Nederland zullen vestigen. Er worden daarom ten aanzien van mogelijk te treffen maatregelen nog geen voorbereidingen getroffen.

Vraag 5

Vormt de wolf een risico voor de verspreiding van hondsdolheid? Zo ja, op welke wijze treedt u dit potentiële risico voor de volksgezondheid tegemoet?

Antwoord 5

Nee. Hondsdolheid komt in Europa onder wolven niet meer voor. Bovendien is hondsdolheid goed te voorkomen en te bestrijden.

Vraag 6

Wat is de rol van de Nationale Postcode Loterij bij het rijp maken van de geesten voor de komst van de wolf?

Antwoord 6

Over de Nationale Postcode Loterij heb ik geen zeggenschap.

Vraag 7

Welke mogelijkheden biedt de Habitatrichtlijn om op te treden als schade aan vee of schade op de openbare weg aan de orde zijn ?

Antwoord 7

De Habitatrichtlijn verbiedt onder meer het doden en vangen en het beschadigen of vernielen van voortplantings- en rustplaatsen (artikel 12, eerste lid). Van deze verbodsbepalingen kan onder meer worden afgeweken ter voorkoming van ernstige schade aan veehouderijen en andere vormen van eigendom en in het belang van de openbare veiligheid (artikel 16, eerste lid). De gunstige staat van instandhouding van de soort mag daardoor niet in het geding komen.

Onder Voorzitterschap van de Europese Commissie worden in EU-verband de Guidelines on the population level management plans for large carnivores nader uitgewerkt voor de wolf. Die nadere uitwerking behelst ook het toestaan van afwijkingen van de verbodsbepalingen van de richtlijn en tegemoetkoming in geleden schade.

Vraag 8

Is de wolf op grond van de Habitatrichtlijn een strikt beschermde soort van Europees belang? Zo ja, waar is dat vermeld? Welke habitats in welke EU-landen zijn het meest geschikt (prioritair) voor het behoud van de wolf? Indien dat niet in Nederland is, deelt u dan de mening dat de wolf, indien deze Nederland bereikt, als een invasieve exoot dient te worden beschouwd, die niet thuishoort in het Nederlandse ecosysteem?

Antwoord 8

De wolf is opgenomen in bijlage II (dier- en plantensoorten waarvoor beschermde gebieden moeten worden aangewezen) en bijlage IV (dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd) van de Habitatrichtlijn. De wolf komt voor in vrijwel alle habitattypen van het noordelijk halfrond, dus ook in soortgelijke habitattypen als die in Nederland voorkomen. Als de wolf op eigen kracht Nederland bereikt, is de wolf een inheemse soort en geen invasieve exoot. De Europese Commissie onderschrijft deze zienswijze in The natural range of species and habitats – a dynamic concept.3 Dat betekent dat, als de wolf op eigen kracht Nederland bereikt, deze strikt moet worden beschermd. De aanwijzing van beschermde gebieden voor de wolf is voorshands niet aan de orde. Zie ook mijn antwoord op uw vragen 3, 4 en 5.


XNoot
1

Website ministerie van LNV.

XNoot
2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 933.

XNoot
3

Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive.

Naar boven