Vragen van de leden Van Gerven, Leijten en Irrgang (allen SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Ontwikkelingssamenwerking over de jacht op Indiaas OK-personeel. (Ingezonden 8 februari 2010)

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 14 april 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1991

Vraag 1

Wat is uw reactie op het feit dat een delegatie van het Flevoziekenhuis en het AMC Amsterdam naar India is vertrokken met de intentie actief operatiekamerpersoneel te werven?1

Antwoord 1

Wij betreuren het dat het Flevoziekenhuis en het AMC Amsterdam zich genoodzaakt zagen om op actieve wijze respectievelijk 6 en 22 Indiase ok-assistenten te werven.

Vraag 2

Wat is uw reactie hierop, gezien de beantwoording van eerdere vragen waarin u aangaf ongelukkig te zijn met een dergelijke handelwijze van ziekenhuizen? Hoe verhoudt zich de handelwijze van deze ziekenhuizen met het door het kabinet ingenomen standpunt? Hoe kan het dat, ondanks dit standpunt, werving kennelijk gewoon doorgaat?2

Vraag 3

Welke inspanningen hebben het Flevoziekenhuis en het AMC Amsterdam zich getroost om voldoende personeel in Nederland te werven?

Antwoorden 2 en 3

Zoals nader verduidelijkt in de bijgevoegde brief handelden het AMC Amsterdam en het Flevoziekenhuis in overeenstemming met het uitgangspunt van het kabinet dat werving van zorgpersoneel van buiten de EU een sluitpost van het arbeidsmarktbeleid is. Beide zijn gestart met wervingscampagnes in Nederland toen het dreigende tekort in de ok-capaciteit zich voordeed.

Vraag 4

Moet de gedragscode voor het niet actief werven van zorgpersoneel uit ontwikkelingslanden, waar een tekort is aan zorgpersoneel niet worden aangescherpt?3 Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

In de bijgevoegde brief heb ik aangegeven dat de gedragscode van de World Health Organisation voor de internationale werving van gezondheidspersoneel in ontwikkelingslanden besproken wordt tijdens de World Health Assembly in mei aanstaande. Nederland sluit zich aan bij het gezamenlijke standpunt van de Lidstaten van de Europese Unie om de code te aanvaarden. Nederland heeft daarbij voorgesteld om de tekst van de code aan te scherpen zodat ook private zorginstellingen onder de werking van deze code komen te vallen.

Vraag 5

Hoe is de stand van zaken met betrekking tot het opleidingsfonds dat in 2010 van start gaat om de personeelstekorten op te lossen voor gespecialiseerde verpleegkundigen, ondersteunend personeel zoals OK-personeel.

Antwoord 5

Mede om te voorkomen dat meer ziekenhuizen dan momenteel het geval is zich genoodzaakt zien specialistische verpleegkundigen te werven in landen buiten de EU ben ik op dit moment in overleg met veldpartijen. Het gemeenschappelijke doel is om met ingang van dit jaar een apart fonds op te richten voor opleidingen van gespecialiseerd ziekenhuispersoneel. Uitgangspunt daarbij is dat ziekenhuizen die daadwerkelijk opleiden beloond worden door een vergoeding voor de opleidingskosten te bieden. De uitvoering van het fonds dient simpel te zijn. Daarbij staat een vergelijkbare systematiek voor ogen als bij het stagefonds.

Vraag 6

Bent u ervan op de hoogte dat in het rapport «Zorg voor mensen, mensen voor de zorg» wordt ingegaan op werving van specifieke doelgroepen, om mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst te interesseren voor een hogere functie? Welke maatregelen gaat u nemen om deze mensen te stimuleren in het volgen van een hogere opleiding?4

Antwoord 6

Het genoemde advies van het ZorgInnovatiePlatform (ZIP) stelt dat voor werknemers van Turkse en Marokkaanse afkomst, die de afgelopen jaren vooral hebben gekozen voor welzijns- en assisterende beroepen, moet worden onderzocht hoe zij geïnteresseerd kunnen worden in een (hogere) verzorgende of verplegende functie. De afgelopen jaren heb ik dan ook enkele projecten gesubsidieerd die inventariseren hoe zorginstellingen aantrekkelijk kunnen zijn voor personeel met een andere culturele achtergrond. Mede in het licht van de werving van allochtone werknemers geeft het ZIP-advies aan dat het raadzaam is als instellingen het wervingsbeleid professionaliseren aan de hand van een doelgroepenbenadering en zorgen voor een goede samenhang tussen het wervingsbeleid, opleidingsbeleid, organisatiestrategie en -cultuur.

Vraag 7

Welke maatregelen gaat u nemen om de activiteiten van ziekenhuizen die personeel willen werven uit India te stoppen?

Antwoord 7

Feit is dat zorginstellingen private ondernemingen zijn met een zelfstandige bevoegdheid om personeel te werven. Desalniettemin heb ik in de bijgevoegde brief verduidelijkt dat werving van zorgpersoneel uit ontwikkelingslanden op een ethisch verantwoorde wijze plaats moet vinden. Om dit te stimuleren, heb ik zojuist uiteengezet dat Nederland heeft voorgesteld om ook private zorginstellingen te laten vallen onder de werking van de WHO-code voor de internationale werving van gezondheidspersoneel in ontwikkelingslanden. Daarnaast heb ik aangegeven in overleg te zijn met veldpartijen om met ingang van dit jaar een apart fonds op te richten voor opleidingen van gespecialiseerd ziekenhuispersoneel.


XNoot
1

De Telegraaf, 25 januari 2010: «Jacht op Indiaas ok-personeel».

XNoot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 424.

XNoot
3

Kamerstuk 30 573, nr. 34.

XNoot
4

Rapport «Zorg voor mensen, mensen voor de zorg. Advies van het Zorginnovatieplatform Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025.»

Naar boven