Vragen van het lid Vendrik (GroenLinks) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het onderzoek naar een glazen overkapping voor de A27 (ingezonden 11 maart 2010).

Antwoord van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) (ontvangen 1 april 2010).

Vraag 1

Kent u het bericht «Onderzoek naar glazen overkapping A27»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Bent u al door de Bestuur Regio Utrecht (BRU) benaderd om medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een glazen overkapping van delen van de A27 in Utrecht? Zo ja, wat was uw antwoord daarop? Zo nee, bent u bereid contact te zoeken met de BRU om te kijken hoe u medewerking kan verlenen aan dit onderzoek?

Antwoord 2

Namens mij heeft Rijkswaterstaat overleg gevoerd met het BRU en is RWS betrokken bij de begeleiding van de bedoelde haalbaarheidsstudie. Rijkswaterstaat voorziet het BRU van feitelijke informatie en levert expertise. In die rol is het BRU aangegeven dat de lopende planstudies rond de A27 geen vertraging mogen oplopen als gevolg van de haalbaarheidsstudie. Daarnaast is het BRU op de hoogte gesteld van mijn bezwaren tegen de glazen overkapping. Het lijkt mij verstandig dat het BRU dat meeneemt in de haalbaarheidsstudie en de eventueel daaropvolgende stappen.

Vraag 3

Bent u bereid een Maatschappelijke Kosten- Batenanalyse (MKBA) uit te laten voeren naar de kansen van een glazen overkapping van delen van de A27? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Nee. In mijn brief van 2 maart 2010 (VenW/DGMo-2010/848) heb ik aangegeven dat er in Rotterdam een MKBA is uitgevoerd naar het concept van de glazen overkapping. Ik heb daaruit de conclusie getrokken dat de baten niet opwegen tegen de kosten. Het is kosteneffectiever om in te zetten op bronbeleid.

Vraag 4

Wat is, gezien uw totale gebrek aan enthousiasme voor «de Duurzame Snelweg», uw oordeel over de diverse nationale innovatieprijzen die dit concept gewonnen heeft?

Antwoord 4

In mijn brief van 2 maart geef ik al aan dat ik duurzaamheid als kernelement voor een toekomstgericht mobiliteitssysteem hoog in het vaandel heb staan. Daarbij heb ik als strategie het stimuleren en intensiveren van bronbeleid. Dit levert op alle plekken in het land uiteindelijk een substantieel geringere uitstoot en vermindering van geluidbelasting op. Dit beleid is dan ook het kosteneffectiefst om negatieve externe effecten van het autoverkeer terug te dringen.

Ik weet dat de glazen overkapping een aantal innovatieprijzen heeft gewonnen. In mijn brief van 2 maart geef ik aan dat het geen automatisme is dat ieder innovatief idee op het gebied van duurzame mobiliteit ook wordt uitgevoerd. Zulke innovaties moeten goed bestudeerd worden op onder meer praktische aspecten en kosteneffectiviteit. Ik kom tot de conclusie dat de glazen overkapping op deze aspecten niet gunstig scoort.


XNoot
1

De Telegraaf, 10 maart 2010

http://www.telegraaf.nl/binnenland/6250134/__Onderzoek_glazen_overkapping_A27__.html

Naar boven