Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-20101723

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1723

Vragen van de leden Linhard en Vermeij (beiden PvdA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de plannen voor de vestiging van een Landal-Greenpark bij Fort Benoorden Spaarndam. (Ingezonden 5 februari 2010)

1

Kent u het artikel «Spaarnwoude: «Geld Landal Greenparks hard nodig»»1 en het artikel «Geld Landal Greenparks hard nodig»?2

2

Is het waar dat het hier een rijksbufferzone betreft, waar bouwen niet is toegestaan? Zo ja, hoe beoordeelt u dit plan?

3

Welke andere beschermingsregimes (Ecologische Hoofdstructuur, Nationaal Landschap, Belvedere) rusten er op dit gebied?

4

Hoe komt het dat de financiële positie van het recreatieschap zo precair is?

5

Vindt u het een goede zaak als de financiële positie van recreatieschappen (en andere bestuursorganen) wordt gelenigd door commerciële ontwikkelingen toe te staan in waardevolle landschappen?

6

Hoe groot is de behoefte aan recreatiewoningen in Noord-Holland?

7

Is het waar dat deze ontwikkeling plaatsvindt onder het mom «rood voor groen», maar dat de zogenaamde groene investeringen beperkt zijn tot het opknappen van het fort, waar volgens de stichting Krayenhoff, die het Fort beheert, geen behoefte aan is?

Mededelingen

Mededelingen van Mededeling van minister Cramer (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) (ontvangen 23 februari 2010)

Op 5 februari 2010 heb ik Kamervragen ontvangen van uw leden Linhard en Vermeij (beiden PvdA) over de plannen voor het vestigen van een Landal-Greenpark bij Fort Benoorden Spaarndam. Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat deze vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord kunnen worden, gezien de noodzaak om hierover advies in te winnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ik zal u zo spoedig als mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


XNoot
1

 Haarlems Dagblad, 1 februari 2010.

XNoot
2

 Haarlems Dagblad, 3 februari 2010.