Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1711

Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken over de fusieplannen van Live Nation en Ticket Master. (Ingezonden 2 februari 2010)

1

Wat is uw reactie op de fusieplannen van Live Nation, met Nederlandse dochter Mojo, en Ticket Master, met Nederlandse dochter Ticket Service Nederland (TSN)?1

2

Hoe groot is het marktaandeel van Mojo en Ticket Service Nederland op hun respectievelijke markten? Hoe groot is de concentratiegraad op die markten?

3

Kunt u aangeven of de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) deze fusie toetst dan wel van plan is om dat te doen?

Antwoord

Antwoord van minister Van der Hoeven (Economische Zaken) (ontvangen 22 februari 2010)

1 t/m 3

Ik ben op de hoogte van de voorgenomen fusie tussen Live Nation en Ticketmaster. In de keuze om al dan niet te fuseren treed ik niet. Die keuze is in beginsel aan ondernemingen zelf. Om de mededinging op de Nederlandse markten te waarborgen, bepaalt de Mededingingswet dat een voorgenomen fusie aan de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moet worden gemeld, indien de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde bedragen overschrijdt. Deze omzetdrempels beogen om alleen fusies tussen ondernemingen die een bepaalde economische en financiële macht hebben op de Nederlandse markt aan het fusietoezicht te onderwerpen. Indien de bij de fusie betrokken omzet de drempels overstijgt en de fusie tevens de daadwerkelijke mededinging significant zou beperken, kan de NMa deze verbieden of voorwaarden aan de fusie verbinden.

Bij brief d.d. 17 juli 2009 heeft de NMa aan zowel Mojo Works B.V. als Ticket Service Nederland B.V. nadere informatie gevraagd over de door deze ondernemingen behaalde omzet in Nederland. Bij brief d.d. 27 juli en 28 juli 2009 hebben Mojo Works B.V. respectievelijk Ticket Service Nederland B.V voldaan aan dit informatieverzoek. Aangezien er op basis van deze informatie geen meldingsplicht in Nederland bestaat, zal de NMa de concentratie niet toetsen.

Over recente cijfers over het marktaandeel van Mojo Works B.V. en Ticket Service Nederland B.V. op hun respectievelijke markten, en over precieze gegevens ten aanzien van de concentratiegraad beschikken de NMa en ik niet. Hiervoor zou door de NMa een uitgebreid mededingingsrechtelijk onderzoek gedaan moeten worden, waarbij een productmarkt en geografische markt wordt afgebakend. Aangezien de omzet van de betrokken ondernemingen niet boven de in de Mededingingswet gestelde grenzen uitkomt en er derhalve voor de voorgenomen concentratie in Nederland geen meldingsplicht bestaat, ligt het niet in de rede om een dergelijk onderzoek op dit moment uit te voeren.

Dit laat onverlet dat de NMa via haar deelname aan zowel het European Competition Network (ECN) als het International Competition Network (ICN) met interesse het beoordelingsproces in overige landen volgt. De concentratie was namelijk wel meldingsplichtig in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada en de Verenigde Staten omdat de omzet van de betrokken ondernemingen daar wel boven de gestelde grenzen uitkomt.


XNoot
1

 3VOOR12, 26 januari 2010: «Mojo: fusie Live Nation/Ticketmaster geen gevolgen in Nederland» http://3voor12.vpro.nl/artikelen/artikel/43028642

Naar boven