Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-20101678

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1678

Vragen van de leden Van der Ham (D66) en Halsema (Groenlinks) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, over een publicatie over prins Bernhard. (Ingezonden 11 februari 2010)

1

Wat is uw reactie op de beweringen in het boek «ZKH» inzake wijlen prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld?1

2

Deelt u de opvatting dat alle documenten uit het Koninklijk Huisarchief die op deze kwestie betrekking hebben van een zodanig staatkundige en historische betekenis zijn dat deze verplaats moeten worden naar een openbaar archief waar ze worden opengesteld voor historici?2

3

Zijn er nog documenten in het bezit van Koninklijk Huisarchief en/of de archieven van de Marit, de Lucht- en landmacht Inlichtingendienst, de MID/MIVD, het ministerie van Justitie, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Algemene Zaken, de BVD/AIVD, de Centrale Veiligheidsdienst, met betrekking tot de in het boek aangehaalde kwestie, die nog niet geopenbaard zijn?

4

Wat gaat u ondernemen om binnen deze kwestie te gaan voldoen aan het in de motie Kalsbeek verwoorde verzoek om stukken die betrekking hebben op het functioneren van het staatshoofd (en overige leden van het Koninklijk Huis) over te brengen naar het Nationaal Archief, zodat deze vallen onder de Archiefwet?3

5

Deelt u de mening dat het openbaren van stukken thans te vraaggestuurd is – Don’t ask, don’t tell – en dit de transparantie van het bestuur niet ten gunste komt?

6

Bent u bereid de Archiefwet zodanig aan te passen dat er naar Brits voorbeeld inventarislijsten worden gepubliceerd van archiefstukken uit overheidsarchieven, ook van stukken die nog onder embargo staan?

7

Bent u bereid het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) onderzoek te laten doen naar de in het boek aangezwengelde kwestie?

Antwoord

Antwoord van minister-president Balkenende (Algemene Zaken) (ontvangen 4 maart 2010)

1

De beweringen in de publicatie geven geen aanleiding tot een reactie.

2

Het Koninklijk Huisarchief is een particulier archief. De toegang tot stukken die berusten in het Koninklijk Huisarchief is nader toegelicht in de brief aan de Kamer van 25 april 2005 (Kamerstukken II 2004/5, 29800 III, nr. 23, p.3).

3

Hierover berusten geen documenten bij het ministerie van Algemene Zaken.

Zie voorts het antwoord op vraag 2. Ten aanzien van de overige archieven gelden specifieke regelingen en wettelijke procedures voor de toegang tot documenten die er berusten.

4

Zie het antwoord op de vragen 2 en 3.

5

Openbaarmaking van stukken van de overheid vindt plaats volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet openbaarheid van bestuur.

6

Er is geen aanleiding de Archiefwet aan te passen. De Wet openbaarheid van bestuur biedt de mogelijkheid inventarislijsten te publiceren indien er geen wettelijke bepalingen, regelingen of gronden zijn die zich hiertegen verzetten.

7

Zie het antwoord op vraag 1.


XNoot
1

 ZKH – Hoog spel aan het hof van Zijne Koninklijk Hoogheid, Gopher B.V., 30 november 2009

XNoot
2

 Netwerk, 30 november 2009.

XNoot
3

 Motie Kalsbeek over het Koninklijk Huisarchief (29 800 III, nr. 17).