Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010166

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

166

Vragen van het lid Roemer (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over een back-up-voorziening voor de treindienstleiding (Ingezonden 21 augustus 2009)

1

Wat is uw mening over de spoorchaos die op 18 augustus 2009 in de regio Utrecht optrad ten gevolge van een storing in de telefooncentrale?1

2

Hoe kon een dergelijke storing optreden en wat is er gedaan om de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken?

3

Kunt u aangeven in hoeverre een dubbel nationaal computercentrum met uitwijkvoorzieningen deze overlast had kunnen beperken?2

4

Kunt u aangeven wanneer het dubbel nationaal computercentrum in werking zal gaan treden? Zo ja, waarom duurt dit nog zo lang?

5

Welke maatregelen gaat u nemen om er voor te zorgen dat dit dubbel nationaal computercentrum zo snel mogelijk in gebruik genomen kan worden?

Antwoord

Antwoord van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) (ontvangen 30 september 2009)

1

Ik betreur de gebeurtenissen rondom Utrecht op 18 augustus 2009 omdat deze vervelend waren voor een groot aantal treinreizigers. Vanzelfsprekend heb ik laten uitzoeken wat er destijds gebeurd is. Daarbij is gebleken dat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waardoor het treinverkeer tijdelijk is stilgelegd.

Aan de zuidzijde van station Utrecht was een wisselstoring. Hierdoor moest de loop van de treinen anders plaatsvinden dan volgens de gebruikelijke dienstregeling. Bovendien moest hierdoor een aantal treinen worden geloodst. Dat houdt in dat de treindienstleider en de machinist met elkaar communiceren via het GSM-rail-systeem en de Inttel-telefooncentrale.

Toen er naast deze wisselstoring bovendien een storing optrad in de verbinding tussen het GSM-rail-systeem en de Inttel-telefooncentrale konden de treinen niet meer worden geloodst. Door deze ongelukkige combinatie van storingen in de avondspits ontstond een zodanige congestie en gebrek aan overzicht dat het treinverkeer tijdelijk moest worden stilgelegd. Weliswaar zijn er op de verkeersleidingspost vier mobiele GSM-rail-telefoons die deze verbroken verbinding kunnen overbruggen, maar men was niet in staat om hiermee, in de ontstane complexe situatie, de dienstregeling op een overzichtelijke wijze te hervatten.

De verbinding tussen het GSM-rail-systeem en de Inttel-telefooncentrale is nu nog enkelvoudig uitgevoerd zonder back-up, maar ProRail implementeert momenteel op landelijke schaal extra verbindingen als back-up. ProRail verwacht dat de landelijke implementatie hiervan eind 2009 zal zijn afgerond. Een dergelijke samenloop van omstandigheden hoeft dan niet meer te leiden tot het stilleggen van het treinverkeer.

2

Zie het antwoord op vraag 1.

Om de overlast zo veel mogelijk te beperken is er zo snel mogelijk een pendeldienst opgestart.

3

Naar verwachting had een dubbel nationaal computercentrum deze overlast niet kunnen beperken. Een dubbel nationaal computercentrum kan als back-up functioneren voor bijvoorbeeld een verkeersleidingspost die langdurig uitvalt, bijvoorbeeld door brand. Dat was op 18 augustus 2009 in Utrecht niet aan de orde.

4

ProRail heeft mij aangegeven dat de ICT-systemen die de treindienst rechtstreeks ondersteunen in 2010/2011 «disaster tolerant» zullen zijn. Decentrale ICT-systemen op de verkeersleidingsposten kunnen dan bij een calamiteit gebruikmaken van een centrale uitwijkvoorziening. ProRail heeft aangegeven dat dit een betere en efficiëntere wijze is om de in het kader van het dubbel nationaal computercentrum toegezegde functionaliteit en prestaties te realiseren. ProRail heeft mij verzekerd dat de huidige planning de snelst mogelijke is.

5

Zie het antwoord op vraag 4. Ik volg de planning van ProRail nauwgezet.


XNoot
1

http://www.nu.nl/algemeen/2063643/treinverkeer-rond-utrecht-ligt-plat.html

XNoot
2

 Kamerstuk 29 984, nr. 80.